Nytt på denne fakturaen

Alle huseiere og hytteeiere har nå fått en ny og oppdatert skatteseddel for eiendomsskatt med virkning fra 1.1.2023. Endringen er en reduksjon i skattesatsen fra 3 promille til 2,8 promille. Se egen artikkel om ny skatteseddel og reduksjon fra 3 til 2,8 promille. For å kunne redusere eiendomsskatt fra 1.1.2023 blir det en del endringer på faktuaen som sendes ut i disse dager. Rent praktisk betyr det at det blir noen ekstra linjer på fakturaen med pluss og minus.
 

Om de kommunale avgiftene

I budsjettet for 2023 er det som normalt vedtatt årlige endringer av kommunale gebyr og eiendomsskatt. 

Flere av disse tjenestene er selvfinansieringene, noe som betyr at kommunen ikke kan gå med overskudd på tjenestene, men der gebyrinntektene skal dekke utgiftene for den enkelte tjeneste. Det er noe som årlig blir kontrollert av Rogaland Revisjon IKS som er det selskapet som har regnskapsrevisjon av kommunen.
 
 

Eiendomsskatt

En del eiendommer, som f.eks nærings- og fritidseiendommer, får kun kommunal takst. For boliger mottar kommunen beregnet markedsverdi (boligverdi) fra Skatteetaten på de eiendommer som har dette. Boligverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom). 
 
Eigersund kommune mottar grunnlaget fra Skatteetaten automatisk. Vær oppmerksom på at de opplysninger som kommunen får fra Skattetaten er fra skatteåret 2 år tilbake. Det vil si at for eiendomsskatten for 2023, bruker kommunen skatteopplysninger fra 2021 som kommer fra skattemeldingen fra 2021 for den enkelte boligeier. 
 
Hvert år innen 1. mars sender Eigersund kommune ut skatteseddel (eiendomsskattevedtak) til eiere av fast eiendom som er skattepliktig. Skatteseddelen inneholder informasjon om eiendomsskattetaksten, eiendomsskattegrunnlaget, skattesatsen, og beløpet som skal betales i eiendomsskatt. 
 
Kommunestyret har for 2023 vedtatt følgende skattesatser:
Du finner mer informasjon på våre temasider om eiendomsskatt
 

Takstgrunnlag for eiendomsskatt fra og med 2023

Lurer du på hvorfor boligverdien på eiendomsskattegrunnlaget for eiendomsskatt er endret på din bolig fra i fjor?
 
I forbindelse med utsendingen av faktura for eiendomsskatten, har vi fått tilbakemeldinger fra eiendomsskattekontoret om at mange boligeiere har fått en økning i sin eiendomsskatt for 2023. De opplyser at årsaken er at Skatteetaten har økt markedsverdien på mange boliger, noe som automatisk gir en økning i eiendomsskatten. 
 
Kommunen bruker, som nevnt tidligere, Skatteetatens beregnede markedsverdier som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten, og kommunen har ingen innflytelse på denne verdien. 
 
Mener du at den verdien Skatteetaten har satt på din bolig er feil, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten
 

Kommunale avgifter for vann og avløp 2023

Dette er kommunale tjenester som er selvfinansieringene, noe som betyr at kommunen ikke kan gå med overskudd på tjenestene, men der gebyrinntektene skal dekke utgiftene for den enkelte tjeneste. Det er noe som årlig blir kontrollert av Rogaland Revisjon IKS som er det selskapet som har regnskapsrevisjon av kommunen. Dette heter formelt gebyrer, men er for folk flest kjent som kommunale avgifter.
byrregulativ for vann og avløp finner du på nettsiden for seksjon vann og avløp under Gebyr og regelverk.  For renovasjon finner du det på nettsiden til Dalane Miljøverk IKS
 

Vanngebyret.

Fra 01.01.2023 settes gebyrene for vann opp med 10% i forhold til 2022. 
 

Avløpsgebyret:

Fra 01.01.2023 settes gebyrene for vann opp med 3% i forhold til 2022.
 

Feieavgift

Gebyr for feieravgift videreføres på samme nivå som i 2022.
 

Forfallstidspunkt for kommunale avgifter og eiendomsskatt

For 2023 vil Eigersund kommune sende ut regning (fakturere) for feiegebyr, eiendomsskatt samt gebyr for vann og avløp 3 ganger (dvs. i tre terminer). For 2023 blir forfallsdatoene følgende:
  • 1.termin, for perioden 01.01 – 30.04, forfall 20.03.2023
  • 2.termin, for perioden 01.05 – 31.08, forfall 20.06.2023
  • 3.termin, for perioden 01.09 – 31.12, forfall 20.10.2023
Har du avtalegiro eller e-fakturaavtale er det mulig å få månedlig betaling på kommunal gebyr. Ønsker en dette, så send en e-post til faktura@eigersund.kommune.no. Slik melding må mottas før hovedutsending av neste faktura.
 

Endring i kommunale gebyr for perioden 2017 - 2023

Tabellen nedenfor viser vi beregnede endringen innenfor kommunale avgifter, herunder prognose for kommende år.
 

Endring

2017

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Vann

-60 %

-

-

+20 %

+110 %

+20 %

+10 %

+40 %

6%

10%

Avløp

-40 %

-

+70 %

+10 %

 -

+10 %

+3 %

-

6%

5%

Feier

-

+15 %

+20 %

-

-

-

-

-

30%

-

 

Trenger du mer informasjon eller hjelp?

Da kan du kontakte vårt veiledningstorg på telefon 51 46 80 00 eller på e-post til veiledningstorget@eigersund.kommune.no og de vil kunne hjelpe deg med mer informasjon eller vise deg videre til rette vedkommende.

Spesielt om renovasjon

Det er kommmunestyret som hvert år vedtar avgiftene for renovasjon i sitt budsjettvedtak. 

Avgiftene for renovasjon, blir krevd inn av Dalane Miljøverk AS (DIM). De er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Bjerkreim, Eigersund og Sokndalmed henholdsvis 13,02%, 68,50% og 18,48% eierandeler. 

De sender ut en egen faktura, noe som betyr at alle spørsmål om denne må tas opp med Dalane Miljøverk AS (DIM). Du finner kontaktinformasjon, regelverk, informasjon om tømmekalender, sortering, åpningstider for gjenbruksstasjonen på Tengs mm. på deres nettside, dim.no. 

Fra 01.01.2023 er renovasjonsgebyret for Eigersund kommune:

  •  3.700 kroner for boliger.
  •  2.050 kroner for hytter/fritidsboliger.
  •  2.000 kroner for septiktanktømming (standard tank)
  •  Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.