Minnesmerket

Ofrene for drapene og terrorhandlingene var fra svært mange steder i Norge. En anonym pengegave førte til at det etter udåden i 2011 er reist i alt 53 like minnesmerker 53 steder i Norge. Minnesmerkene er utformet av billedhuggeren Nico Widerberg.

Det er inngravert en tekst av Lars Saabye Christensen på den ene siden og dato for hendelsen på motsatt side. To figurer av en mann og en kvinne er hogget ut tvers gjennom skulpturen.

22. juli i Norge

Innledningsvis, klokken 15:25 fredag 22. juli 2011, anrettet en bilbombe store ødeleggelser i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Åtte mennesker ble drept og et tredvetall såret.

Knapt to timer senere startet en skytemassakre på Utøya i Buskerud, hvor AUF, Arbeiderpartiet sin ungdomsorganisasjon, arrangerte sin årlige sommerleir. Forkledd som politi tok terroristen livet av 69 leirdeltagere og såret 66, før han, etter om lag 70 minutt, ble anholdt av Politiets beredskapstropp.

22. juli i Eigersund

Også i Eigersund var det ofre etter angrepet. Her er vår lokale historie gjennom sitater fra presse og nettsteder. Datoene viser når artiklene ble publisert.

Fem ungdommer fra Eigersund var på Utøya da AUFs sommerleir ble rammet av terrorangrepet fredag. Minst 86 mennesker ble drept. Blant de som er savnet er en 20-åring fra Eigersund. Tre andre av utsendingene fra Dalane AUF ble fysisk skadet i skytedramaet, mens en kom fra det uten fysiske skader. Krisearbeidet er i full gang overfor de involverte, pårørende og andre berørte.
Dalane Tidende- 25. juli 2011

Tusenvis møtte opp for å gå i fakkeltoget i Egersund. Vi har blitt styrket i troen på mennesket de siste dagene. Isteden for hat har vi sett omsorg og kjærlighet. Holdningene drapsmannen viste, tåler ikke lyset av kjærleik. Fakkeltoget endte opp ved Losen. Der sang Egersund mandsangforening «Til ungdommen» av Nordahl Grieg.
Dalane Tidende- 27. juli 2011

Etter en tragedie gjør det godt å tenne lys og legge ned blomster. Stadig flere har funnet veien til Losen i Egersund de siste dagene. Avdelingsoverlege ved Dalane DPS sier at samhold kan bidra til at sjokkopplevelsene etter terroranslagene blekner.
Dalane Tidende- 29. juli 2011

Et enstemmig formannskap som sa ja til tilbudet om å få et minnesmerke i Egersund over terrorhandlingene 22. juli.
Dalane Tidende- 8. februar 2012

Tre eigersundere er nevnt i tiltalen mot terroristen.
Dalane Tidende- 7. mars 2012

Eigersund kommune har nå arkivert alt som ble skrevet om saken her på nettet. Den kollektive sorgprosessen i etterkant vil i fremtiden være en del av vår felles hukommelse.
www.eigersund.kommune.no - 12. juli 2012

1-årsdagen for terrorhandlingene i Oslo og på Utøya ble markert i Egersund. Ordfører, Eigersund Arbeiderparti og fremmøtte la ned roser og blomster ved Losen som står utenfor Egersund kirke. Markeringen ble avsluttet med en felles samling i Arbeidernes Hus.
www.eigersund.kommune.no - 22. juli 2012

Etter dette har det vært årlig markering og kransnedleggelse på minnesmerket ved ordfører.

 


July 22nd affected Eigersund as well

The monument was mounted after the terror attacks that struck Norway the 22nd of July 2011. This was two sequential terror attacks that hit random civilians in Oslo, as well as a summer camp organized by Workers’ Youth League (AUF) at Utøya in Buskerud. A total of 77 people were killed in the attacks.

22 of july in Egersund

The monument

The victims of the killings and the terrorist acts came from a lot of different places in Norway. An anonymous donation following the attacks in 2011, resulted in 53 identical monuments being mounted in 53 places in Norway. The monuments are designed by the sculptor Nico Widerberg.

On one side there is an engraved text written by Lars Saabye Christensen, and on the opposite side the date of the attacks has been engraved. Two shapes, a man and a woman, have been carved through the sculpture.

July 22nd in Norway

Initially, at 15:25 Friday the 22nd of July 2011, a car bomb caused severe damages to the executive government buildings in downtown Oslo. Eight people were killed and more than thirty were injured.

Only two hours later a shooting massacre began at Utøya in Buskerud, where Workers’ Youth League (AUF), the youth division of the Norwegian Labour Party (Arbeiderpartiet), was arranging its annual summer camp. Dressed as a police officer, the terrorist killed 69 campers and injured 66, before he, after some 70 minutes, was detained by police special forces.

July 22nd in Eigersund

Also in Eigersund there were victims of the attack. Here is our local story through quotes from the press and websites. The dates show when the articles were published.

Five adolescents from Eigersund were at Utøya when AUF’s summer camp was struck by the terror attack on Friday. At least 86 people were killed. Among those missing is a 20 year old from Eigersund. Three of the representatives from Dalane AUF were physically injured in the shooting, whilst one of them got away without physical injuries. The emergency team is caring for the involved, their relatives and others that are affected.
Dalane Tidende - July 25th 2011

Thousands of people showed up to attend the parade with torches in Egersund. Our faith in people have been reinforced these past couple of days. Instead of hatred, we have seen caregiving and love. The killer’s attitude cannot put up with the light of love. The torch parade ended up at the statue «Losen». Here Egersund mandssangforening (a group of male singers) sung «Til ungdommen» («To the youth») by Nordahl Grieg.
Dalane Tidende - July 27th 2011

After a tragedy it feels good to light candles and lay down flowers. A growing number of people find their way to Losen in Egersund these past couple of days. The medical director at Dalane DPS (District Psychiatric Services) says that a sense of unity may contribute to fade out the shock experiences following the terrorist acts.
Dalane Tidende - July 29th 2011

A unanimous chairmanship voted yes to the offer to receive a monument in Egersund of the terrorist acts July 22nd.
Dalane Tidende - February 8th 2012

Three people from Eigersund are mentioned in the charges against the terrorist.
Dalane Tidende - March 7th 2012

Eigersund kommune has archived everything that has been written on the incident online. The collective grieving process in the aftermath will in the future be part of our memory.
www.eigersund.kommune.no - July 12th 2012

One year after the terrorist acts in Oslo and at Utøya was marked in Egersund. The mayor, Eigersund Labour Party (Arbeiderparti) and attendees laid down roses and flowers at Losen, which stands outside Egersund church. The commemoration ended in a large gathering in Workers’ House (Labour Party’s house).
www.eigersund.kommune.no - July 22nd 2012

There has been a commemoration every year, where the mayor lay down a flower wreath by the monument.