Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2, 6c

Beskrivelse av tjenesten

Korttidsopphold i sykehjem er et tidsbegrenset behandlingstilbud. Hovedhensikten skal være utredning, behandling, lindrende pleie eller rehabilitering. Tjenesten tildeles for å kunne oppnå best mulig funksjon og mestring, samt sosial og samfunnsmessig deltagelse. Behovet for medisinsk behandling, eller for helse- og omsorgstjenester skal være omfattende. Korttidsopphold kan også tilbys deg som på grunn av sykdom eller endring i livssituasjon trenger behandling og utredning. Formålet med oppholdet er å observere deg og din sykdom over tid, for å se hva slags hjelp du trenger. Korttidsopphold kan gis ved behov for døgnkontinuerlig observasjon, oppfølging og/eller behandling av kortere eller forbigående karakter.

Kartlegging og vurdering av personer med kognitiv svikt skal primært gjøres på et lavere nivå og i kjente omgivelser.

Vurderingsmomenter

Om du får tildelt korttidsopphold i sykehjem beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  1. hvilke typer helse- og omsorgstjenester det er behov for, og hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er,
  2. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
  3. om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
  4. din evne til selv å tilkalle hjelp ved behov,
  5. om alternativer til korttidsopphold er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning,
  6. om du uten korttidsopphold risikerer å komme til skade eller å få din helsetilstand eller funksjonsevne forverret, eventuelt om oppholdet kan virke skadeforebyggende eller bidra til at du får mulighet for å forbedre din helsetilstand eller funksjonsevne,
  7. hensynet til andre personer, herunder om du er til fare for andre,
  8. om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der du bor.

Forventninger og krav til deg som mottar korttidsopphold

Du er delaktig i utarbeidelse av dine mål for oppholdet, gjennomføring av tiltak for å øke egenmestring og planlegging av hjemreise.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester. Etter 60 døgn beregnes vederlag som ved langtidsopphold.

Relaterte lenker

Bo- og servicesenter