Møtekalender og dokumenter

Kalender med oversikt over møter og møtedokumenter.

Medlemmer og varamedlemmer

Administrasjonsutvalget i Eigersund

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Av utvalgets 9 medlemmer er 6 politikere og 3 av medlemmene fra arbeidstakerorganisasjonene.

Utvalget har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog myndighet delegert til formannskapet.
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at likestillings- og inkluderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle politikkområder.

Utvalget:

  • Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.
  • Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen.
  • Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer.

I tillegg gir administrasjonsutvalget tilrådning bl.a. i saker om større organisasjons- og bemanningsplaner.