Kjøreregler for rusmiddelbruk og pengespill

Kommunen har vedtatt at følgende kjøreregler skal være gjeldende:

 1. Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle. Alkoholservering er aldri hovedaktiviteten under våre arrangement. Når alkohol serveres, vil det alltid være et alkoholfritt alternativ.
 2. I vår virksomhet har vi nulltoleranse til ruspåvirkning/bakrus på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og medikamenter
 3. Lukt av alkohol anses som påvirkning og er uforenelig med å være på jobb
 4. Bruk av narkotika og andre illegale stoffer, også på fritid, er uakseptabelt blant våre ansatte
 5. Ansatte som må bruke medikamenter, som kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen, må informere nærmeste leder
 6. Online-spill og bruk av sosiale medier skal ikke påvirke utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet
 7. Pengespillaktiviteter i arbeidstiden er ikke tillatt. Dette gjelder både automatspill og spill på virksomhetens datamaskiner eller telefoner
 8. Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritiden slik at det påvirker arbeidssituasjonen negativt, for eksempel i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles og/eller at det går utover bedriftens omdømme
 9. Ved representasjon, reise, kundemøter og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi måtehold da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for virksomheten
 10. Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har nærmeste leder ansvar for å snakke med den det gjelder. Den enkelte medarbeder har også plikt å melde i fra til leder
 11. Virksomheten vil strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har en avhengighetsproblematikk
 12. Vi følger AKANs prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer
 13. Alvorlige brudd på arbeidsavtalen kan medføre sanksjoner

 

Interne rutiner

Eigersund kommune har utarbeidet egne retningslinjer for håndtering av rusmisbruk og avhengighet hos våre ansatte. Det anbefales at avhengighet og arbeidsliv blir et årlig tema på personalmøter, spesielt med fokus på et holdningsskapende arbeid.

Det er også utarbeidet eget informasjonshefte som bør være tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass.

I KS læring finner du et eget kurs om AKAN og hvordan dere kan arbeide med dette tema på arbeidsplassen.