Ambulerende team bestående av 2 personer i 100 % stilling i prosjektperioden 1.1.2020 til 31.12.2021.  Organisatorisk er vi plassert under kultur og oppvekst med skolesjef som nærmeste overordnede. 

Målgruppe

Målgruppen er elever i grunnskolen fra 1. trinn til 10 trinn. Innsatsen rettes mot å bistå elever, foreldrene og skoler i saker med bekymringsfullt  elevfravær, utfordrende skolemiljø- og elevatferd saker.  Via kartlegging, identifisere og bistå med tiltak som omfatter både skolefaktorer, familiefaktorer og faktorer knyttet til eleven selv.  I tillegg har vi fokus på venner, nettverket og fritidsaktiviteter. Vi har et helhetlig og langsiktig perspektiv med fokus på helse og livsmestring.

Mandat

Teamets mandat bygger på Opplæringsloven §§  2-1, 9A-2 & 9A-3:

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring

§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og trygghet til elevane.

Kontakt

Kontakt kan etableres via rektor ved elevens skole, eller via andre offentlige hjelpeinstanser som er involvert i arbeidet rundt eleven. Du kan også kontakte våre veiledere for amulerende team direkte.