Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skole

Elever i skolen i EigersundVårt overordnete mål er at alle elever i Eigersundskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Våre grunnskoler

Alle våre skoler har sin egen webportal. Barneskolene finner du her Eigerøy Skole, Grøne Bråden Skole, Helleland Skole, Husabø Skole, Rundevoll Skole, og ungdomsskolene her Husabø Ungdomsskole, Lagård Ungdomsskole. Hellvik Skole er en kombinert skole fra 1. til 10. trinn.

Siste nyheter

Innsatsteam for barn og unge her representert med Gunn Leidland, Tina Rasmussen og Hanne Egeland Romslo

Møt vårt Innsatsteam for barn og unge

Teamet er en styrkning av innsatsen rundt barn og unge når det gjelder retten til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø og oppfølging av bekymringsfullt fravær, og skal blant annet bistå i kommunens arbeid ovenfor barn og unge med psykososiale og atferdsmessige utfordringer.

Tom skolepult

Bekymringsfullt skolefravær

Tidlig innsats er vesentlig for å snu en begynnende problemutvikling,
derfor er det et stort fokus på føring av fravær og kontakt med hjem og elev.

Lagård ungdomsskole

Skolerute

En oversikt over årets gang i skolene med planleggingsdager, ferie og fridager.

Data på skolen

Digitale ressurser for Eigersundskolen

En oversikt over hvilke ressurser som brukes i skolen, både administrativt og pedagogisk. Her er også personvern, og en liste over alle databehandlere.

Lagård ungdomsskole

Ambulerende team

Innsatsen rettes mot elever, foreldrene og skoler i saker med bekymringsfullt  elevfravær, utfordrende skolemiljø- og elevatferd saker. 

Flagg på Husabø

Reglement og planer

Ordensreglement og regler for permisjon, samt planer for skolene og for mot krenkende adferd og mobbing

SFO

SFO i Eigersund

Skolefritidsordningene i kommunen drives etter vedtatte retningslinjer og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

Fritt skolevalg

Skolevalg

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som eleven sokner til. Hvis eleven ønsker å gå på en annen skole enn sin nærskole kan dette imøtekommes under forutsetninger. Den skolen som eleven søker til skal ha kapasitet til å ta imot eleven. Hvis dette utløser skoleskyss skal denne ordnes og dekkes av foresatte.

Stab skole og barnehage

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Anne Dagrun Bode
Konsulent - 47644863

Gunn Helen Ege
Barn- og familiesjef - 93660930

Jan Harald Forsmo
Kommunalsjef kultur og oppvekst - 46944273

Karina Havsø
Barnehagesjef - 91571282

Leif Obrestad
Skolesjef - 96946332

Rune Svanes Pedersen
Pedagogisk IKT-veileder - 45860102

Irene Skadberg
Barnehagemyndighet - 41609372

Liv Ingrid Torkelsen
SLT-koordinator - 99580290