Permisjon

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Søknad sendes rektor på den enkelte skole. Permisjon mer en to uker kan løses ved at eleven skrives ut av skolen i det aktuelle tidspunktet. de må da skrives inn igjen ved tilbakekomst. Søknad om dette sendes kultur og oppvekstavdelingen.

Ordensreglement

Eigersundskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. Ordensreglementet tar som utgangspunkt at alle elevene bidrar med sine ressurser til å nå målsetningen om et trygt og godt skolesamfunn for alle. Ordensreglement.

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Planen viser hvordan vi jobber for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing, samt hvordan elever og foresatte kan gå fram for å varsle om mobbing. Videre er det etablert et beredskapsteam som kan gi råd og veiledning. Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing.

Kompetanseplan for grunnskolen

Kompetanseutvikling er en nødvendig forutsetning for å skape bedre læringsresultater i grunnskolen. Kompetanseplan for grunnskolen.