I henhold til ny hovedtariffavtale har arbeidstakere rett til fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilte behov hos barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår. Endringen gjelder fra 01.05.2022.

Bestemmelsene endres slik at det som hovedregel ikke gis fri med lønn utover barnets første leveår. Arbeidstaker har fortsatt rett til permisjon for å amme utover barnets første leveår, jfr. arbeidsmiljølovens § 12-8, men retten til lønn begrenses som hovedregel til barnets første leveår. Unntaksvis gis det rett til fri med lønn under amming utover barnets første leveår, dersom det foreligger særskilte behov hos barnet. Det er viktig å merke seg at "særskilte behov hos barnet" ikke er et vilkår for å kunne få permisjon etter arbeidsmiljøloven utover barnets første leveår.

Det er ikke regulert hvordan "særskilte behov hos barnet" skal dokumenteres. Det vil være naturlig at det er fagpersonen som følger opp de særskilte behovene hos barnet som også dokumenterer behovet for at barnet ammes i arbeidstiden. Det innebærer at det ikke nødvendigvis må foreligge legerklæring. Dokumentasjon fra helsestasjonen vil for eksempel være tilstrekkelig. Dokumentasjonen må inneholde informasjon om hvor lang tid fremover i tid det er behov for å amme i arbeidstiden, og så må det eventuelt fremlegges ny dokumentasjon om behovet vedvarer.

Alle permisjoner, også ved amming, skal det formelt søkes om. Søknadsskjema finner du her: Søknad om permisjon.