Ansvarlig søker skal

 • ha kompetanse til å kunne påse at søknaden er komplett og inneholder alle nødvendige opplysninger
 • forestå søknad om ramme- og igangsettingstillatelse til kommunen
 • påse at alle deler av tiltaket er belagt med ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden
 • sørge for varsling av naboer/gjenboere
 • motta eventuelle naboprotester og redegjøre for disse i søknaden
 • være et bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse
 • ivareta plan- og bygningslovens bestemmelser i byggeprosessen, slik at det ferdige produktet tilfredsstiller offentlige krav
 • samordne de ansvarlig prosjekterende og utførende foretak der ansvaret er oppdelt
 • sørge for at det er dokumentert i søknaden hvordan alle relevante krav er oppfylt
 • begrunne plassering i tiltaksklasse
 • påse at det utarbeides en felles kontrollplan for prosjektering og utførelse, og at den inneholder de nødvendige opplysninger
 • samordne kontroll for utførelse og dokumentasjon for sluttkontroll i samband med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Se forskrift om saksbehandling og kontroll

Krav til ansvarlig søker finner du her

 • Plan- og bygningslovens § 93b og i
 • Forskrift om godkjenning av foretak og ansvarsrett kap. II og III.