Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Har som hovedarbeidsområde å behandle søknader etter Plan- og bygningsloven. Dette innebærer å behandle flere ulike søknadstyper slik som fradeling av eiendom, nybygg, rivning eller endring av bygninger. Vi sender også ut en ferdigattest når arbeidet er ferdig.  

Når du skal bygge eller dele opp eiendommen din er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lov og regulering. Seksjon Byggesak kan hjelpe deg med å komme riktig i gang med søknaden og på denne siden finner du råd og veiledning til søknadsarbeidet.

Hustegning med fasade

Historiske eiendomsarkiv digitalt

Vårt historiske eiendomsarkiv har vært på en luftetur til Danmark, nærmere bestemt Esbjerg. Der besøkte det Dansk Scanning sine lokaler for å bli digitalisert. Arkivet omfatter byggesaker, deling, seksjonering, vann og avløp og landbruk fram til 2007.

Gatebilde fra Husabø

Gode visuelle kvaliteter

Arkitektur kan oppleves som godt og trygt, trist og stygt eller utrolig vakkert. Måten vi oppfatter omgivelsene henger sammen med det arkitektonisk uttrykket og strukturen i bebyggelsen.

Solcelle på tak

Etablering av sol-, vind- og vannkraft

Eigersund kommune ønsker at det skal tilrettelegges for at flere kan produsere egen strøm og hente varme til oppvarming av bolig eller industri fra fornybar energi. Denne avklaringen er laget med hovedvekt på solenergianlegg for å tydeliggjøre når det må søkes og når det ikke trengs søknad.

Utsikt over Årstad

Nytt kontaktpunkt for byggesak

Eigersund kommune har inngått avtale med Sokndal kommune om levering av tjenester etter plan- og bygningsloven. I den forbindelse er det opprettet et eget kontaktskjema.

Markveien

Generere nabolister

På vår kartportal kan man nå logge inn via ID-porten for å generere naboliste for egen eiendom. Da vil man få med navn på eiere for naboeiendommene.

Parken i Strandgata

Byggesaksblanketter

Direktoratet for byggkvalitet har søknadsskjemaer og blanketter som du kan laste ned eller fylle ut elektronisk. Det er også mulig å ta i bruk digitale søknad for privatperson eller profesjonell søker.

Pipe

Er prosjektet ditt søknadspliktig

Vi har mange reguleringsplaner som setter ulike muligheter for boligområdene i kommunen. Det er derfor viktig at du undersøker din reguleringsplan før du begynner å bygge eller søke.  

Strandgata I Egersund sentrum

Byantikvar

Byggesakskontoret tilbyr kulturminnefaglig veiledning. Byantikvarens oppgave er å sette fokus på kulturminner og miljøer i kommunen. Videre kan vi tilby råd om behandling av eldre eller særpregede bygninger og anlegg ved istandsetting, tilbakeføring og endring eller planer om rivning. I dag er Egersund en av Norges best bevarte trehusbyer. Store deler av byens sentrale områder er regulert til spesialområde bevaring.

Deling av tomt

Hvordan søke?

Informasjon og søknadskjema til tiltakshaver og søker. Hva er søknadspliktig og hvem skal en søke til når endringer skal gjøres? Når kan arbeidene igangsettes? Her vil vi gi noen praktiske råd på veien enten det skal bygges større pipe, garasje, terasse, levegg eller noe annet.

Byggesakskontoret

Byggesakskontoret

Byggesakskontoret finner du i Lerviksgården. Hovedoppgavene våre er behandling av tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, søknader om eiersekseksjonering / deling av eiendommer og søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Nyeveien

Bestilling av nabolister

Nabolister kan nå bestilles direkte fra Ambita Infoland. Her kan du enkelt bestille lister som viser hvem du må varsle og få godkjennelse av før byggestart. Naboliste er en tjeneste der du raskt kan få generert ferdig liste med de nærmeste naboer og gjenboere. Du kan enkelt endre utvalget ved å legge til eller fjerne eiendommen på kartet.

Oljefyr

Fjerning av oljetanker

Fra 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje. Hvis du eier eller bruker en olje- eller parafintank er du ansvarlig for at den ikke forurenser.

Fasadetegning

Gode eksempler på tegninger

Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 – 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 2 og kapittel 3.

Bruvik

Erklæring om rettighet i fast eiendom

I byggetillatelser og delingstilatelser må Eigersund kommune ofte stille krav om adkomst over naboeiendom og rett til å legge vann- og avløpsrør. En avtale om en rettighet på en annen persons eiendom, i mange tilfeller også kalt servitutt, kan tinglyses. Slik rettighet er ofte nødvendig for å få en byggetillatelse eller delingstillatelse.

Hustak i boligfelt

Er din leilighet godkjent?

Innredning av loft og kjeller til utleieleiligheter er søknadspliktig og forutsetter tillatelse fra Eigersund kommune. Oppdeling av enebolig til flere boenheter forutsetter også tillatelse.

Blå himmel over Eigersund

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Byggsak - hustak

Regler for byggetillatelse

Fra og med 1. juli 2010 trår ny plan- og bygningslov i kraft. Ansvarlige foretak er forpliktet til å sette seg inn i det nye lovverket. Av viktige endringer som har betydning for deg som privatperson ber vi deg legge merke til følgende.

Hus i Eigersund

Utslippstillatelse fra hus og hytter

Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Hvis utslippet er fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet, og det totale utslippet er mindre enn 50 personekvivalenter fyller du ut søknadsskjemaet.

Søknad til byggesak

Ansvarlig søker

Foretak som er ansvarlig for at søknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være kommunens kontaktperson under hele byggesaken. Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Hus på Langevann i Egersund

Forhåndskonferanse byggesak

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) og kommunens saksbehandler.

Sentrum fra lufta

Gebyrregulativ for byggesaker

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Se prisene her.

Riving i Storgata i Egersund

Rivingsarbeid, avfallsplan og miljøsanering

Hvert år oppstår det ca 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering samt riving av bygg og konstruksjoner. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et stort potensial for ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Hustak i boligfelt

Om foretak som går konkurs

Dersom et foretak med ansvarsrett i byggesaken går konkurs, er tiltakshaver pliktig til å engasjere et nytt foretak som skal stå ansvarlig for de arbeider som det tidligere foretaket utførte. Det nye foretaket skal godkjennes av kommunen. Det må søkes om endring av ansvarsrett som beskrevet over.

Kontakt

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund