Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggesak

Ansatte i byggesakskontoretHer finner du en del hjelp og rådgivning for hva seksjon byggsak kan stå til tjeneste med.

Byggesakshjelpen

For å effektivisere saksbehandlingen har seksjon byggesak i Eigersund kommune opprettet et eget telefonnummer kalt ”byggesakshjelpen 51 46 83 00.


Mer fra Byggesak

Strandgata I Egersund sentrum

Byantikvar

Byggesakskontoret tilbyr kulturminnefaglig veiledning. Byantikvarens oppgave er å sette fokus på kulturminner og miljøer i kommunen. Videre kan vi tilby råd om behandling av eldre eller særpregede bygninger og anlegg ved istandsetting, tilbakeføring og endring eller planer om rivning. I dag er Egersund en av Norges best bevarte trehusbyer. Store deler av byens sentrale områder er regulert til spesialområde bevaring.

Deling av tomt

Hvordan søke?

Informasjon og søknadskjema til tiltakshaver og søker. Hva er søknadspliktig og hvem skal en søke til når endringer skal gjøres? Når kan arbeidene igangsettes? Her vil vi gi noen praktiske råd på veien enten det skal bygges større pipe, garasje, terasse, levegg eller noe annet.

Byggesakskontoret

Byggesakskontoret

Byggesakskontoret finner du i Lerviksgården. Hovedoppgavene våre er behandling av tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, søknader om eiersekseksjonering / deling av eiendommer og søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Nyeveien

Bestilling av nabolister

For å imøtekomme krav i matrikkelloven med tilhørende forskrifter endrer Eigersund kommune sine rutiner for bestilling av nabolister. Nabolister bestilles nå ved å fylle ut skjema på internett eller papirskjema som fås ved henvendelse til teknisk avdeling, byggesakskontoret.

Husbygging

Byggesak over disk

Eigersund kommune tilbyr en raskere behandling for de enkleste byggetiltakene som er søknadspliktig. Byggesak over disk betyr at du får timeavtale for behandling av byggesaken og behandlingen og avklaring av søknaden skjer i løpet av den avtalte timen.

Fasadetegning

Gode eksempler på tegninger

Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 – 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 2 og kapittel 3.

Bruvik

Erklæring om rettighet i fast eiendom

I byggetillatelser og delingstilatelser må Eigersund kommune ofte stille krav om adkomst over naboeiendom og rett til å legge vann- og avløpsrør. En avtale om en rettighet på en annen persons eiendom, i mange tilfeller også kalt servitutt, kan tinglyses. Slik rettighet er ofte nødvendig for å få en byggetillatelse eller delingstillatelse.

Hustak i boligfelt

Er din leilighet godkjent?

Innredning av loft og kjeller til utleieleiligheter er søknadspliktig og forutsetter tillatelse fra Eigersund kommune. Oppdeling av enebolig til flere boenheter forutsetter også tillatelse.

Blå himmel over Eigersund

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt som mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Byggsak - hustak

Regler for byggetillatelse

Fra og med 1. juli 2010 trår ny plan- og bygningslov i kraft. Ansvarlige foretak er forpliktet til å sette seg inn i det nye lovverket. Av viktige endringer som har betydning for deg som privatperson ber vi deg legge merke til følgende.

Hus i Eigersund

Utslippstillatelse fra hus og hytter

Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Hvis utslippet er fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet, og det totale utslippet er mindre enn 50 personekvivalenter fyller du ut søknadsskjemaet.

Søknad til byggesak

Ansvarlig søker

Foretak som er ansvarlig for at søknaden tilfredsstiller alle krav i ht. plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker vil være kommunens kontaktperson under hele byggesaken. Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Hus på Langevann i Egersund

Forhåndskonferanse byggesak

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) og kommunens saksbehandler.

Riving i Storgata i Egersund

Rivingsarbeid, avfallsplan og miljøsanering

Hvert år oppstår det ca 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering samt riving av bygg og konstruksjoner. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et stort potensial for ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Hustak i boligfelt

Om foretak som går konkurs

Dersom et foretak med ansvarsrett i byggesaken går konkurs, er tiltakshaver pliktig til å engasjere et nytt foretak som skal stå ansvarlig for de arbeider som det tidligere foretaket utførte. Det nye foretaket skal godkjennes av kommunen. Det må søkes om endring av ansvarsrett som beskrevet over.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 83 00

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Tom Grøsfjell
Konsulent - 51 46 83 25

Miora Nathalie Ranjeva
Rådgiver - 51 46 83 08

Tina Tønnessen
Byantikvar - 51 46 83 18

Tina Tønnessen
Byggesaksbehandler - 51 46 83 18

Alf Bjarne Time
Rådgiver - 51 46 83 10

Jarle Valle
Byggesakssjef - 51 46 83 20