Relaterte dokumenter

Dette skjemaet får du hos kommunen. Skjemaet gjelder både separate utslipp av sanitært avløpsvann og utslipp fra små hussamlinger som samarbeider om en felles avløpsløsning. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til tett tank. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett. Dersom utslippet kan påkobles kommunalt nett gjelder andre krav enn de som omtales her.

Det er ditt ansvar som ansvarlig eier og tiltakshaver å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Behandlingen av søknaden starter når et fullstendig utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligge

Hva må du gjøre i god tid før du søker?

Ta kontakt med kommunen for å få vite hvilke krav og eventuelle lokale tilpasninger som gjelder der du vil slippe ut avløpsvann. Finn ut hva som kreves av informasjon og dokumentasjon i en søknad om utslippstillatelse. Kommunen har plikt til å gi veiledning om hvordan du skal søke om utslippstillatelse og hvilke vilkår og krav som gjelder. Du må også sjekke med kommunen om det planlagte avløpsanlegget er i samsvar med kommunens planer etter plan- og bygningsloven

søkeveiledningen

Les denne søkeveledningen før du fyller ut skjema. Du finner også opplysninger på Faktaark som ligger hos klima og forrurensingsdirektoratet. Til hjelp i planlegging og søknad av mindre avløpsanlegg er det også opprettet en egen hjemmeside avlop.no.

Innhent nødvendig informasjon og dokumentasjon

Det er du som søker som skal innhente all nødvendig informasjon og vise at det planlagte utslippet er i overensstemmelse med kravene. Det kan ta tid å samle alt, så det er lurt å starte tidlig i prosessen.

Du må varsle naboer og andre spesielt berørte. Med andre spesielt berørte menes for eksempel friluftsinteresser og næringsvirksomhet. Når du sender varsel til naboer og berørte parter, skal du samtidig sende kopi av varsel til kommunen. Hvis du er i tvil om hvem som skal varsles, kan du be om en liste over disse fra kommunen. Eigersund kommune sender varsel til helsemyndigheter, fiskerimyndigheter og havnemyndigheter.

Varsel skal sendes ut med svarfrist på minimum fire uker fra varselet er sendt og skal inneholde dato for uttalelsesfrist. Du må sørge for å få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift). Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden (vedlegg i) sammen med eventuelle uttalelser du har mottatt (vedlegg j).

Søknaden kan ikke sendes til kommunen før svarfristen på fire uker har gått ut.

Hva må sendes inn og hvordan behandles søknaden?

Søknadsskjema hvor alle punktene er fylt ut sendes kommunen sammen med alle nødvendige vedlegg. En fullstendig søknad skal behandles av kommunen innen seks uker. Husk at hvis søknaden mangler opplysninger eller dokumentasjon, eller du har søkt om unntak fra rensekrav, vil behandlingen av søknaden din kunne ta lengre tid. Kommunen vil gi beskjed dersom informasjon mangler.

 

Jeg har sendt søknad om utslippstillatelse til kommunen

Når kan jeg vente svar?

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad som er i overensstemmelse med standardkrav og eventuelle tilleggskrav fra kommunen

Søknaden skal behandles av kommunen innen seks uker. Hvis kommunen ikke har besvart søknaden innen seks uker, regnes tillatelse som gitt

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med krav om unntak fra rensekravene

Kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker gjelder ikke. Saksbehandling kan ta lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold

Jeg har sendt inn en fullstendig søknad med kopi av innkomne protester i varslingsrunden

Kommunens saksbehandlingsfrist på seks uker gjelder ikke. Saksbehandling kan ta lengre tid, men søknaden skal behandles uten ubegrunnet opphold

Jeg har sendt inn søknad med utilstrekkelig

informasjon eller jeg har ufullstendig søknad (ikke alle punktene i søknadsskjema er fylt ut eller det mangler vedlegg)

Søknaden vil ikke kunne bli behandlet. Kommunen vil kontakte deg innen 6 uker og opplyse deg om manglene i søknaden

Hvor kan du klage på vedtaket?

Klagefristen er tre uker etter vedtak er gitt. Eventuell klage må sendes kommunen innen tre uker.

Hva kreves av deg når anlegget er i drift?

Anleggets eier plikter å dimensjonere, drive og vedlikeholde anlegget slik at lekkasjer forebygges og sjenerende lukt unngås. Eventuelle naboklager skal oppbevares i fem år. Kommunen er tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at krav overholdes. Du må derfor oppbevare informasjon om anlegget, drift og lekkasjer slik at kommunen kan få innsyn i dette. Kommunen kan kreve gebyr for tilsyn.