Finn ut hva du kan gjøre før du bestemmer deg for hva du skal gjøre

God planlegging er nøkkelen til god gjennomføring av et byggeprosjekt. Vi opplever ofte at et prosjekt skjærer seg fordi ting blir gjort i feil rekkefølge: først bestemmer du deg for hva som skal bygges, deretter sjekker du hva som kan bygges. Det eksisterer mange regler for hvordan og hvor du kan bygge, nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter og kommunens vedtatte planer. Holder du deg innenfor reglene så har du krav på byggetillatelse. Bryter du reglene minker sjansene for godkjennelse samtidig som saksbehandlingstiden øker. Spesielle regler for din eiendom får du ved henvendelse til byggesaksavdelingen.

Vær tidlig ute

Behandlingstiden for en vanlig byggesak er fra 1 til 3 måneder avhengig av byggesak og antall saker som er til behandling. Hvis du skal bygge til våren bør du helst ha levert søknaden før nyttår. I tillegg skal du vite at vinteren normalt er lavsesong for byggesøknader. Hvis din søknad kommer når vi har mindre å gjøre får den raskere behandling av den grunn. Du handler sikkert klær til neste sommer på høstsalget, hvorfor ikke levere byggesøknaden i vintersesongen? En rammetillatelse herfra er gyldig i 3 år, så du kan godt planlegge i et lengre perspektiv.

Sett deg i naboens sted

Det kan høres rart ut at dette skal påvirke byggesaken din. Faktum er at i Eigersund er presset på boligmarkedet økende, det bygges tettere og boligutskiftingen er til dels høy. Dette har skapt et uheldig klima for naboprotester i byggesaker, hvor naboene ofte er opptatt av verdiforringelse på sin egen eiendom som følge av byggingen. Loven sier at naboens ulempesforhold skal vurderes som en del i byggesaksbehandlingen, og slike vurderinger kan igjen påvirke vedtaket som fattes. Videre gis alle naboene klageadgang. Vi anbefaler at De tidlig i prosjektet går runden til naboer med tegninger av planene dine slik at naboenes anmerkninger kan imøtegås, og kanskje hensyntas, tidligst mulig i prosjektet. En slik kontakt ville du sikkert også satt pris på hvis det var naboen din som skulle bygge. Dessuten er det aldri en ulempe å ha et godt forhold til naboen, både før og etter gjennomføringen av en byggesak.

Skaff deg hjelp

Ta kontakt med arkitekt eller annen person med fagkompetanse i lov- og planforståelse, hvis du ikke har den selv. Det kreves ofte slik fagkunnskap for å finne ut av hvilke regler som gjelder og forstå hva de innebærer i praksis. De nye byggereglene legger opp til en profesjonalisering av hele byggeprosessen, inkludert utforming av søknaden. Det er derfor svært begrenset hva du kan gjøre selv. Vår opplevelse er at mange byggesaker strander på søkerkompetanse (mangler i søknadsdokumentasjonen) og dermed får lang behandlingstid.

Skyt ikke på pianisten

Plan og bygningsloven med underliggende regelverk er politisk vedtatt på riksnivå. Kommuneplan og reguleringsplaner er politisk vedtatt på kommunalt/fylkesnivå. Hovedoppgaven for saksbehandler i kommunen er å forvalte dette regelverket ved å påse at det følges. Dette skjer hovedsakelig ved å gå igjennom søknadsdokumentasjonen.

Gode søknader får raskere behandling

Gode forberedelser og profesjonell hjelp lønner seg. Søknader uten mangler får raskere behandling. En såkalt §95b-kurant sak (enkle tiltak) har du krav på å få byggetillatelse i løpet av 3 uker.

Byggesaksbehandling gir deg trygghet

Et av hovedformålene i plan- og bygningsloven er å sikre kvalitet på byggverk. Dette skjer gjennom krav stilt opp i lov og forskrift. Husk at dette også kommer deg til gode. Når du engasjerer håndverkere gir vår godkjenning av disse i byggesaken deg en ekstra trygghet på at arbeidet de utfører holder mål. Ved slett utført arbeid vil bygningsmyndighetene på vegne av deg kunne kreve arbeidene utbedret, for de ansvarlige håndverkernes regning. Samtidig blir de aktuelle foretak registrert og useriøse aktører luket ut.