Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Regulativet skal gjenspeile det antatte saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

§ 1 Betalingsplikt

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter som fastsettes halvårlig ihht. inkassoforskriften § 1-2 og forskrift om inkassosatsen § 1. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta faktura. Alternativt anses tiltakshaverne som solidarisk ansvarlige og kommunen velger en mottaker vilkårlig.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak som medfører behandlingsgebyr, som for eksempel rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 6 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7 Avslag på søknad om dispensasjon

Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 3.7.

§ 8 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 100 % av gebyret som ved et vedtak om tillatelse.

§ 9 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan byggesakssjefen fastsette passende gebyr.

§ 10 Om klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jamfør forvaltningsloven § 2. Det kan imidlertid søkes om redusert gebyr til byggesakssjefen. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages.

§ 11 Indeksregulering

Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. oktober måned året før.

§ 12 Ideelle lag og organisasjoner

Ideelle lag og organisasjoner med allmennyttig eller humanitært formål kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§ 13 ByggSøk

Fullstendige søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§ 14 Sakkyndig bistand

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering og/eller kontroll av et tiltak under tilsyn. Alle kostnader med innhenting av slik bistand belastes tiltakshaver.

§ 15 Samtidig fradeling av flere tomter i et felt

Ved samtidig søknad om fradeling av flere tomter innenfor et felt/reguleringsplan skal det ved søknad om delingstillatelse kun ilegges gebyr for fire tomter selv om det søkes samtidig om fradeling av 5, 6, 7, 8 osv. tomter innenfor et felt/reguleringsplan.

 


Behandlingsgebyr

Seksjon Byggesak - Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-4
a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 5078
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 5078
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år. 5078
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. 5078

 

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-3 - basisgebyr                   
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 18
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 11

 

1. Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse1 Tiltaksklasse2 Tiltaksklasse3
a) Enebolig. 16918 20352  
b) Andre boliger – pr. boenhet. 9028 11285  
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5642 7899  
Garasje      
f) Garasjer eller uthus 5078 6771  
g) Naust i tilknytting til bolig 5078 6771  
Store bolig bygg      
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 56423 78992 90277
Bruksendring      
i) Bruksendring (a-g) 11285 14669 23698
Andre tiltak på boligeiendom      
j) Fasadeendring 5078    
k) Støttemurer 5078    
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 5078    
m) Brygger 5078    
n) graving/fylling/sprenging 5078    
o) Basseng/brønn/dam 5078    

 

2. Fritidshus Tiltaksklasse1 Tiltaksklasse2 Tiltaksklasse3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg 14767 16927  
b) tilbygg/påbygg til a. 4514 6771  
c) Naust 6771 9027  

 

3. Andre bygg Tiltaksklasse1 Tiltaksklasse2 Tiltaksklasse3
3. Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr 9027 17399 23697
a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 71 71 71
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 33 44 56
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 15 27 39
d) 2001 → pr. m². 13 13 13
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende      
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA      

 

4. Andre tiltak Tiltaksklasse1 Tiltaksklasse2 Tiltaksklasse3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 5078 5642  
b) Fasadeendring, § 20-1 c. 5078    
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 5078 6770 6770
d) Skilt og reklameinnretning,§ 20-1 i 5078 5642  
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 5078 6770 6770
f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 5078 6770 6770
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell). 4517    
h) Merkostnadsgebyr 11285    
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 5078 6770 6770
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.      
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. Pbl § 21-4. 5078    
l) Midlertidig brukstillatelse 2000  

 

m) Forhåndskonferanse 1545    

 

5. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE. 6770
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE. 11285
c) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 29339
6. Dispensasjoner
Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a ”byggeforbud etter pbl” § 1-8 eller kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a ”formål i vedtatt plan” ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan.
a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 18957
b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i pbl § 29-4 eller planbestemmelser. 5642
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 5642
d) Andre forhold i planbestemmelser. 5642
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 5642
f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 5642
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 8125
     

 

7. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 564

 

8. Saksbehandling per medgått time
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)
a) Timesats 1016
b) Samordningsgebyr 1016
c) Tilsyn 1016

 

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Seksjonering 6000
I tillegg belastes gebyr for tinglysing 525