Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Regulativet skal gjenspeile det antatte saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

§ 1 Betalingsplikt

Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter som fastsettes halvårlig ihht. inkassoforskriften § 1-2 og forskrift om inkassosatsen § 1. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta faktura. Alternativt anses tiltakshaverne som solidarisk ansvarlige og kommunen velger en mottaker vilkårlig.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak som medfører behandlingsgebyr, som for eksempel rammetillatelse og/eller igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger. Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner skal betales når det gis rammetillatelse.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 6 Midlertidige bygg

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 7 Avslag på søknad om dispensasjon

Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 3.7.

§ 8 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak

Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 100 % av gebyret som ved et vedtak om tillatelse.

§ 9 Urimelige gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

§ 10 Om klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jamfør forvaltningsloven § 2. Det kan imidlertid søkes om redusert gebyr til rådmann. Avslag på søknad om redusert gebyr kan påklages.

§ 11 Indeksregulering

Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. oktober måned året før.

§ 12 Ideelle lag og organisasjoner

Ideelle lag og organisasjoner med allmennyttig eller humanitært formål kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§ 13 ByggSøk

Fullstendige søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§ 14 Sakkyndig bistand

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering og/eller kontroll av et tiltak under tilsyn. Alle kostnader med innhenting av slik bistand belastes tiltakshaver.

§ 15 Samtidig fradeling av flere tomter i et felt

Ved samtidig søknad om fradeling av flere tomter innenfor et felt/reguleringsplan skal det ved søknad om delingstillatelse kun ilegges gebyr for fire tomter selv om det søkes samtidig om fradeling av 5, 6, 7, 8 osv. tomter innenfor et felt/reguleringsplan.


Arealoverføring

Arealoverføring 2023
Areal fra 0 – 1.500 m2 19 290
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt 1 350

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense 2023
For inntil 25 meter grenselengde 11 200
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter 1 350
For inntil 2 punkter 11 200
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 350

Ny merking av eksisterende grense

Ny merking av eksisterende grense 2023
For inntil 2 punkter 7 980
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 730

Timepris

Timepris 2023
Arbeider hvor gebyret beregnes etter medgått tid - timepris 990

Byggesak

Kapittel 2 – Gebyrer for tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør Plan- og bygningsloven § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 5 400
b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 5 400
c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i PBL § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år. 5 400
d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. 5 400

Kapittel 3 – Gebyrer for tiltak som behandles etter søknad

Jamfør Plan- og bygningsloven § 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Basisgebyr

I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 20
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 12
1. Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Enebolig 17 990 21 700 -
b) Andre boliger – pr. boenhet. 9 600 12 100 -
c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5 990 8 400 -
Garasje - - -
f) Garasjer eller uthus 5 400 7 200 -
g) Naust i tilknytting til bolig 5 400 7 200 -
Store bolig bygg - - -
h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 59 000 84 400 96 400
Bruksendring - - -
i) Bruksendring (a-g) 11 990 15 700 25 300
Andre tiltak på boligeiendom - - -
j) Fasadeendring 5 400 9 300 -
k) Støttemurer 5 400 9 300 -
l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 5 400 9 300 -
m) Brygger 5 400 9 300 -
n) graving/fylling/sprenging 5 400 9 300 -
o) Basseng/brønn/dam 5 400 - -
2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Fritidsbolig, fritidsbygg 15 800 18 100  
b) tilbygg/påbygg til a. 4 800 7 200  
c) Naust 7 200 9 600  
3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
Alle andre bygg, til- og påbygg, grunngebyr 9 600 18 600 25 300
a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 76 76 76
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 35 47 60
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 17 29 41
d) 2001 → pr. m². 15 15 15
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende      
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA      
4. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3
a) Riving av bygning, § 20-1 e. 5 400 9 300 -
b) Fasadeendring, § 20-1 c. 5 400 9 300 -
c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 5 400 9 300 9 300
d) Skilt og reklameinnretning,§ 20-1 i 5 400 9 300 -
e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§
20-1 a, k, l.
5 400 9 300 9 300
f) Oppføring/endring av bygningstekniske
installasjoner, § 20-1 e.
5 400 9 300 9 300
g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. parsell). 4 800 - -
h) Merkostnadsgebyr 12 100 - -
i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 5 400 7 200 9 300
j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad. 5 400 - -
k) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, jfr. PBL § 21-4. 5 400 9 300 -
l) Midlertidig brukstillatelse 2 100 5 200 -
m) Forhåndskonferanse 1 600 - -
5. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 1-5 PE. 7 200
b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 6-49 PE. 12 100
c) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 31 300

6. Dispensasjoner

Det beregnes gebyr for hver dispensasjon. Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.6a ”byggeforbud etter PBL” § 1-8 eller kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag og kapittel 3.6a ”formål i vedtatt plan” ilegges kun gebyr for dispensasjon fra formål. Det tas ikke gebyr for dispensasjon fra plankrav dersom det også dispenseres fra formål i plan. I reguleringsplaner som mangler byggegrense mot sjø ilegges et redusert dispensasjonsgebyr fra PBL § 1-8 på kroner 5990.

a) PBL § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 20 200
b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i PBL § 29-4 eller planbestemmelser. 5 990
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. PBL § 5 990
d) Andre forhold i planbestemmelser. 5 990
e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 5 990
f) Andre bestemmelser i PBL eller tilhørende forskrifter. 5 990
g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 8 700
7. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 600

8. Saksbehandling per medgått time

Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

a) Timesats 750
b) Samordningsgebyr 750
c) Tilsyn 750
9. Seksjonering av fast eiendom
Seksjonering 6 180
I tillegg belastes gebyr for tinglysing (Reguleres av Kartverket) 585