Skal du dele en eiendom må du: 

  • Sjekke kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, eventuell bebyggelsesplan eller detaljplan).
  • Avklare størrelsen på eksisterende og nye tomter.
  • Utarbeide situasjonskart som viser eksisterende og ny bebyggelse inkludert plassering av utearealer/grøntareal, parkering og eventuell oppstillingsplass for søppelspann.
  • Vise prinsippløsning for boligtype.
  • Fremskaffe rettigheter til adkomstvei, vann- og avløpsledninger fram til offentlig vei og ledningsnett.
  • Varsle naboer.
  • Sende inn påkrevd dokumentasjon: situasjonskart, gjenpart av nabovarsel med kvittering, og dokumentasjon av adkomstrett over privat grunn/vei.
  • Søke om deling/oppmålingsforretning over parsell.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker