I Eigersund kommune har det i ulik grad og med varierende intensitet vært arbeidet med universell utforming. Blant viktige aktører i dette arbeidet kan nevnes råd for funksjonshemmede og plankontoret. Gjennom slagordet ”nødvendig for noen, nyttig for alle” utformes nå boliger og utearealer slik at flest mulig kan bruke dem. Dersom man for eksempel fjerner trappen til fordel for et trinnfritt inngangsparti, forenkler man adkomsten for bevegelseshemmede og brukere av barnevogn, samtidig som det blir enklere for alle andre også. En universelt utformet bolig har kvaliteter som gjør at den kan brukes av flere.

Når det gjelder offentlige bygg eller private bygg og anlegg som brukes i det offentlige rom, kan ikke universell utforming velges bort lenger. Husbanken ønsker at alle skal tenke på universell utforming når de bygger og pusser opp. Derfor gir Husbanken lån og tilskudd til bygging av universelt utformede boliger.

Pilotkommune innen universell utforming

Satsing på pilotkommuner innen universell utforming er en del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming. Sommeren 2010 søkte Eigersund kommune Rogaland fylkeskommune om status som pilotkommune. Sammen med fem andre Rogalandskommuner fikk Eigersund kommune positivt svar på søknaden og kommunen har allerede vært representert på flere konferanser og samlinger.

Rådmannen er spesielt opptatt av at det videre arbeidet med universell utforming i kommunen blir gjennomført på en systematisk og tverretatlig måte. I den forbindelsen vil statusen som pilotkommmune være et viktig virkemiddel.

Både som en konsekvens av den overordnede nasjonale satsingen på universell utforming og som et resultat av den nyervervede statusen som pilotkommune, så vil universell utforming blir et betydelig satsingsområde for kommunen i mange år fremover. Tiltaksområdets bredde og kompleksitet vil blant annet kreve en bred involvering av de aller fleste enhetene innen organisasjonen.

Eksempler på universell utforming i Egersund

Eksterne lenker