Det vil også alltid oppstå en del farlig avfall, både i forbindelse med bygging og riving.

Eksempler på bygningsdeler som kan anses som farlig avfall er PVC i gulvbelegg og lister (ftalater som brukes som mykgjører i plast), lim i isolerglassvindu (PCB), murpuss og maling (PCB, bly m.m.). I tillegg regnes all elektrisk og elektronisk avfall som farlig avfall.

For å sikre miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, samt forebygge ulovlig disponering av avfall er det stilt krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse ved rivingsarbeid av et visst omfang.

Obligatorisk miljøsaneringsbeskrivelse

Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall. En miljøsaneringsbeskrivelse er obligatorisk ved

 • Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning (dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA)
 • Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Miljøsaneringsbeskrivelsens innehold

En Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde følgende opplysninger.

 • Hvem kartleggingen er utført av
 • Dato for kartleggingen
 • Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • Resultat av representative materialprøver og analyser
 • Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
 • Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde/tegning der det kan være tvil
 • Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
 • Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • Hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • Alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

Hvem kan lage en miljøsaneringsbeskrivelse?

Miljøkartlegging krever både kunnskap og erfaring. Det er nødvendig med bred kunnskap om byggemåte og materialbruk i ulike tidsperioder og tilhørende innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Miljøkartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis samt tilleggskompetanse innenfor helse- og miljøskadelige stoffer i bygninger og avfallshåndtering. I store, komplekse kartlegginger anbefaler vi å benytte spesialister innen de enkelte fagene, for eksempel rådgiver for el og vvs (vann, varme og sanitær) for kartlegging av tekniske anlegg.

Miljøsanering skal uansett utføres av kvalifisert personell med praksis tilpasset jobbens kompleksitet. Tiltakshaver/eier er ansvarlig for at miljøkartlegging og miljøsaneringen blir gjennomført av personer som har kompetanse på området. Tiltakshaver/eier er også ansvarlig for at alt avfallet blir levert lovlig avfallsmottak og at avfallshåndteringen er tilstrekkelig dokumentert.

Avfallsplan

En "Avfallsplan" er en plan som beskriver hvordan bygge- og rivingsavfall blir sortert på byggeplassen. For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:

 • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
 • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

I avfallsplanen skal forventede mengder og typer byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket estimeres. Det skal beskrives hvordan byggavfallet planlegges håndtert/disponert. Avfall som leveres direkte til ombruk/gjenvinning skal også føres opp i avfallsplanen.

Hvem kan lage en avfallsplan

Ansvarlig søker skal påse at det blir utarbeidet avfallsplan. Det vil vanligvis være prosjekterende foretak som utarbeider avfallsplanen, men ansvarlig søker skal skrive under på den.

Hvem eier avfallet?

Tiltakshaver er "eier" av avfallet og er derfor ansvarlig for å påse at avfallsplan blir utarbeidet.

Sluttrapport

Ved rivingsarbeidets slutt skal det sendes inn en sluttrapport til Eigersund kommune som dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet. Minst 60 vektprosent av avfallet (inkludert farlig avfall) skal sorteres på byggeplassen.