Fagforeninger i Eigersund kommune

Fagforeningene i Eigersund kommune representeres av hovedtillitsvalgte. Større fagforeninger har også plasstillitsvalgte på enkelte arbeidsplasser. Hvilke fagforeninger som organiserer medlemmer i kommunen finner du her: Fagforeninger i Eigersund kommune.pdf.

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme fag og yrkesgruppe, men enkelte fagorganisasjoner representerer også ansatte uavhengig av yrkesgruppetilhørighet. Fagforeningens fremste oppgaver er å jobbe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår for sine medlemmer. De skal også medvirke og komme med forslag som fremmer gode resultater for virksomheten. Samarbeidet mellom arbeidsgiver og fagforeningene er regulert gjennom hovedavtalen.

Nærmere opplysninger om rettigheter og plikter som følger av medlemskap i en fagforening, samt rutine for innmelding, må tas med den aktuelle fagforening.

Vernetjenesten og verneombudet

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet innenfor sitt verneområde, både fysiske og psykososiale forhold. Inndeling av verneområder vedtas av hovedarbeidsmiljøutvalget. Hvem som er ditt verneombud kan du finne informasjon om her: Oversikt - Verneombud.pdf.

Oppdager du som arbeidstaker forhold som kan påvirke ditt arbeidsmiljø skal dette i første omgang tas opp med din leder. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.