Dette kan gjelde saker som blant annet handler om barns leke- og oppholdsarealer og skoleveier m.m..  Representanten  skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Vår representant

I Eigersund kommune er det Elin Sandsmark som er Barnas representant i plansaker.

Saker som berører barn og unge skal sendes BR-representanten for uttale.

Plan- og bygningsloven

Barnerepresentant i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel § 3-3.

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.» Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.

Temaveileder

Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Funksjonen som barnerepresentant

Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3: Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine interesser i planleggingen.

Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991. Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal ha barnefaglig kompetanse.

Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin instruksjonsmyndighet.

Møteplikt, talerett og rett til å stille forslag

Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet til å klage over vedtak. Lojaliteten skal ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i arealplaner.

Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir behandla av det faste utvalget for plansaker, som

  • utbyggingsplaner
  • reguleringsplaner
  • kommuneplanen sin arealdel
  • kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett)
  • kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv m.m.)
  • saker som berører barn og unge (friluftsliv, bomiljø, skoler, barnehager, trafikksikkerhet m.m.)

For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess.  Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter plan- og bygningslova.