Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plankontor

MulighetsstudiePlankontorets hovedoppgave er å samordne og styre kommunens langsiktige og overordnede planlegging. Blant annet jobbes det med kommuneplanens areal og verbaldel, temaplaner og sektorplaner.

Våre planer

Kommuneplan: Oversikt
Reguleringsplaner: Varsel om oppstart, høringer, kunngjøringer
Andre planer: Varsel om oppstart, høringer, kunngjøringer
Utbyggingsavtaler: Varsel om oppstart Høringer Kunngjøringer


Hustegning med fasade

Historiske eiendomsarkiv digitalt

Vårt historiske eiendomsarkiv har vært på en luftetur til Danmark, nærmere bestemt Esbjerg. Der besøkte det Dansk Scanning sine lokaler for å bli digitalisert. Arkivet omfatter byggesaker, deling, seksjonering, vann og avløp og landbruk fram til 2007.

Aktsomhetskart over flom

Aktsomhetskart for flom

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt datasett som på oversiktsnivå viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare.

Mulighetstudie av Egersund sentrum med kart

Plankontorets oppgaver

Plankontorets hovedoppgave er å samordne og styre kommunens langsiktige og overordnede planlegging, herunder kommuneplanens areal og verbaldel, temaplaner og sektorplaner.

Kart over Egersund sentrum

Kartløsning

Eigersund kommune har en egen løsning for tilgang til kart på internett som du finner her.

ROS-analyse som utskrevet dokument

Startpakke for reguleringsarbeid

Her finner du oversikt over planprosessen med ansvarsfordelig og lenker til veiledninger og maler. Spesielle lover og regler gjelder ved arbeid med reguleringsplaner, informasjon om disse finner du her.

Reguleringsplan

Mindre reguleringsendringer

Reguleringsendringer følger i utgangspunktet de samme regler som ved utarbeidelse av detaljregulering. For mindre reguleringsendringer er det imidlertid lagt opp til en enklere prosess.

Kveld i sentrum

Barnas representant i plansaker

Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å synliggjøre deres interesser. Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, ivaretas.

Trafikk i sentrum

Støykart langs riks- og fylkesveiene

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Kartene viser en også prognosesituasjon 15–20 år fram i tid.

Byggesakskontoret, Midlertidig brukstillatelse

Private detaljreguleringer

Ny plan og bygningslov tredde i kraft 1. juli 2009. Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt vedtak.

Vind og sjø

Nasjonale forventninger til planlegging

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt.

Nordre havn ved Narvarstranden.

Statlige planretningslinjer for strandsonen

Kysten i Aust-Agder og Vest-Agder og deler av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, anses som områder der presset på arealene er stort.

Flomsonekart

Flomsonekartlegging Hellandsvassdraget

Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Hellelandsvassdraget fra Helleland til utløp i havet ved Egersund, en strekning på til sammen ca 18 km. Området nedstrøms Slettebøvatnet er kartlagt vha en hydraulisk 2D-modell, mens resten av vassdraget er kartlagt med en hydraulisk 1D modell.

Jernbaneovergang og vei

Byggegrense langs vei og jernbane

Langs offentlig vei er det byggegrenser fastsatt med hjemmel i veiloven, dersom ikke annet følger av arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Kommunevåpen for Eigersund kommune

Reguleringsplan, en beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige.

Kontakt

Telefon: 51 46 80 00
Faks: 51 49 10 38
E-post

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Lerviksgården 2. etg
Nytorvet 9
4370 Egersund


Ansatte:

Magne Eikanger
Rådgiver - 95855747

Annika Hagen
Rådgiver - 45465308

Karoline Laupstad
Planrådgiver - 99538988

Mesfin Mammo
Ingeniør - 91739399

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef - 95884976