Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Mer fra Reguleringsplaner - høringer

Hovland industriområde

Detaljreguleringsplan for Hovland industriområde

Reguleringsplanen legger til rette for at en samlevei som på gjeldende reguleringsplan ligger nær utkanten av planområdet tas ut av reguleringsplanen og erstattes med en samlevei sentralt gjennom planområdet.

Maurtråkket

Detaljreguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede, samt to tomannsboliger.

Sandbakkveien 4

Detaljreguleringsplan for boliger i Sandbakkveien 4

Reguleringsendringen legger til rette for at eksisterende bygninger i Sandbakkveien 4 kan rives og at det kan bygges et boligbygg med inntil 5 boenheter på eiendommen. Boenhetene skal fordeles på inntil 3 etasjer. I tillegg legges det opp til parkeringsareal i underetasjen.

Coop Prix på Hellvik

Reguleringsendring Hellvik sentrum

I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder. Denne økningen vil ikke medføre redusert utsikt og solforhold eller være til sjenanse for nabobebyggelsen.

Leidlandshagen

Reguleringsendring Leidlandhagen

Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til endring av detaljregulering for boligbebyggelse i Leidlandshagen skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten er at det tillates rekkehusboliger, kjedehus eller småhus med tilhørende garasje istedenfor leiligheter.

Stie på Eigerøy

Detaljreguleringsplan for boliger på Stie, Eigerøy

Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til detaljregulering skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er følgende å legger opp til at bolighuset kan renoveres, at løen kan erstattes med en mindre enebolig og at det i tillegg kan føres opp en mindre enebolig. Naustet kan rives og erstattes med et naust på 30 m2.

Stapnes hyttefelt

Reguleringsendring for fritidsbebyggelse Stapnes

Anleggsvegen som er bygget fram til fritidsboligene i planområdet omreguleres til kjøreveg, men der det skal være låst bom i starten av vegen og reguleringsbestemmelsene legger opp til at kjøring kun skal foregå i meget begrenset omfang.