Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Gjermnestad

Detaljreguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad

Det legges opp til å regulere de to eksisterende masseuttakene, samt legge til rette for at det vestre området for uttak av masser kan utvides med om lag 30 daa på et område som i dag er innmark, samt regulere uttakshøyde og laveste kotehøyde for å sikre videre drift. Det settes rammer for driftstider, uttaksnivå, etterbruk og lanskapstilpassing.

Stapnes

Detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde

Formålet med planarbeidet er at det kan bygges en offentlig parkeringsplass på sørsiden av Stapnesveien. Videre skal to fritidsboligtomter tas ut av planen, stier reguleres inn der de er etablert. Reguleringsbestemmelsene skal også justeres.

Tengs

Detaljreguleringsplan for Tengsastranda

Planteknisk utvalg har valgt å legge detaljreguleringsplan for fritidsboliger Tengsastranda ut på offentlig ettersyn og høring. Det legges opp til at det kan bygges inntil 17 fritidsboliger fordelt på 12 bygninger, samt felles bygninger og flytebrygge.

hell

Detaljreguleringsplan for boliger Mjåsundveien, Hellvik

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge reguleringsplanforslaget ut på offentlig ettersyn og høring. Det er ingen gjeldende reguleringsplan iområdet, men planområdet grenser i øst inn mot reguleringsplan for fritidsboliger i Mjåsundveien.

Egelandsdalen hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt

Det legges opp til at eldre reguleringsplaner oppdateres til dagens situasjon, med fritidsbebyggelse, tilhørende anlegg og infrastruktur, samt å legge til rette for videreutvikling av hyttefeltet.