Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Hus i Nyeveien

Detaljreguleringsplan for boliger på Nyeveien

Forslaget legger opp til ti nye boliger i planområdet der det i dag står to eneboliger med uthus. Eksisterende bygninger forutsettes revet. Det legges videre opp til at det blir fortau langs Nyeveien og gangveg langs deler av Lundeåna i planområdet.

Gjermnestad

Detaljreguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad

Det legges opp til å regulere de to eksisterende masseuttakene, samt legge til rette for at det vestre området for uttak av masser kan utvides med om lag 30 daa på et område som i dag er innmark, samt regulere uttakshøyde og laveste kotehøyde for å sikre videre drift. Det settes rammer for driftstider, uttaksnivå, etterbruk og lanskapstilpassing.

Stapnes

Detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde

Formålet med planarbeidet er at det kan bygges en offentlig parkeringsplass på sørsiden av Stapnesveien. Videre skal to fritidsboligtomter tas ut av planen, stier reguleres inn der de er etablert. Reguleringsbestemmelsene skal også justeres.