Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Tegning av hytter ute på Ytstebrøt

Endring av detaljreguleringsplan for Ytstebrød

En ønsker en bedre plassering av en del av de tomtene som ikke allerede er bebygget, samt tilrettelegge for ytterligere 13 tomter for fritidsbebyggelse i tillegg til de 41 ubebygde tomtene i gjeldende plan.

Illustrasjon av havnepromenade

Detaljregulering for havnepromenade

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av havnepromenade regulert til kai på strekningen Egersund kirke til Skriveralmenningen, slik at det blir mulig å spasere langs sjøsiden av trehusbebyggelsen.

Tegning av planen for Hafsøyhagen

Reguleringsendring for Hafsøyhagen

For å bedre møte etterspørselen i markedet er det ønskelig å endre boligtypen innenfor planområdet fra flere-mannsboliger til frittliggende eneboliger og eneboliger i rekke.

Planene for bygg på Hummlestad

Ny høring på detaljreguleringsplan for Humlestadgaten

Kommunedirektøren finner at det er behov for å gjennomføre en ny høring og offentlig ettersyn av planforslaget ettersom det er utarbeidet flere nye dokumenter som det er viktig at både offentlige myndigheter, parter og allmennheten får kjennskap til og anledning til å kommentere før planforslaget fremmes for Planteknisk utvalg og Kommunestyret for ny andre gangs behandling.