Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Egelandsdalen hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt

Det legges opp til at eldre reguleringsplaner oppdateres til dagens situasjon, med fritidsbebyggelse, tilhørende anlegg og infrastruktur, samt å legge til rette for videreutvikling av hyttefeltet.

Langholmen

Reguleringsendring for Langholmen på høring

Endringene er i hovedsak knyttet til at det kan bygges to bygninger langt ute mot sjøen, båthus for nødetater, regulert kai, samt at jernbanesporet tas ut av planen. I tillegg foreslås det enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene, deriblant i rekkefølgekravene og at nødetater kan lokaliseres i planområdet.

Sandbakkveien

Endring av detaljreguleringsplan for boliger Sandbakkveien 4

Som følge av merknadene som kom inn da denne planen var ute på høring og offentlig ettersyn i 2019, har tiltakshaver og planlegger omarbeidet forslaget vesentlig. Istedenfor boligblokka som var med på det første planforslaget, er det nå foreslått fem boenheter fordelt på tre bygninger.

Eidebukta

Småbåtanlegg i Eidebukta

Det legges opp til at antallet båtplasser på flytebryggeanlegget økes fra dagens 15 til 18 og at antallet parkeringsplasser økes tilsvarende.

Hovland industriområde

Detaljreguleringsplan for Hovland industriområde

Reguleringsplanen legger til rette for at en samlevei som på gjeldende reguleringsplan ligger nær utkanten av planområdet tas ut av reguleringsplanen og erstattes med en samlevei sentralt gjennom planområdet.

Maurtråkket

Detaljreguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede, samt to tomannsboliger.