Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Eidebukta

Småbåtanlegg i Eidebukta

Det legges opp til at antallet båtplasser på flytebryggeanlegget økes fra dagens 15 til 18 og at antallet parkeringsplasser økes tilsvarende.

Hovland industriområde

Detaljreguleringsplan for Hovland industriområde

Reguleringsplanen legger til rette for at en samlevei som på gjeldende reguleringsplan ligger nær utkanten av planområdet tas ut av reguleringsplanen og erstattes med en samlevei sentralt gjennom planområdet.

Maurtråkket

Detaljreguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Maragropa 1, Maurtråkket 1-3 ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for at eksisterende bygninger på de tre adressene kan rives og at det kan bygges seks eneboliger i kjede, samt to tomannsboliger.

Sandbakkveien 4

Detaljreguleringsplan for boliger i Sandbakkveien 4

Reguleringsendringen legger til rette for at eksisterende bygninger i Sandbakkveien 4 kan rives og at det kan bygges et boligbygg med inntil 5 boenheter på eiendommen. Boenhetene skal fordeles på inntil 3 etasjer. I tillegg legges det opp til parkeringsareal i underetasjen.

Coop Prix på Hellvik

Reguleringsendring Hellvik sentrum

I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder. Denne økningen vil ikke medføre redusert utsikt og solforhold eller være til sjenanse for nabobebyggelsen.

Leidlandshagen

Reguleringsendring Leidlandhagen

Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til endring av detaljregulering for boligbebyggelse i Leidlandshagen skal legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten er at det tillates rekkehusboliger, kjedehus eller småhus med tilhørende garasje istedenfor leiligheter.