Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Egersund forum

Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien

Formålet med planen er å legge til rette for at deler av området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Leidland

Detaljreguleringsplan for Leidland

Norgeshus AS er i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 7 bnr. 201 på Leidland. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger i kjede.

Rundevoll barnehage

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

Nytt plankart viser en differensiert arealbruk for eiendommen med hensikt å avklare plassering av barnehagen med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.

Krossmoen

Utbedring av strekningen Krossmoen - Nese

Statens vegvesen i samarbeid med Eigersund kommune skal i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av Rv. 42 på strekningen Krossmoen – Nese. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund.

Stapnes

Detaljregulering for Stapnes hytteområde

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.

Gamleveien skole

Detaljregulering for Gamleveien skole

Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om en starter reguleringsplanarbeid for Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet

Søkkemyra

Endring av arealformål i Søkkamyra, Laureidfjellet

Ravi Rådgivning AS gir med dette melding om endring av arealformål i Søkkamyra, Laureidfjellet blir satt i gang. Det skal reguleres inn et areal for uttak og behandling av masser. Dette området vil bli liggende under deponiet når det er ferdig.

Færevik

Endring i reguleringsarbeidet med Færevik

Det er endring i forhold til tidligere varsel, da planen også vil søke å legge til rette for bygging av en ekstra mindre enebolig, i tillegg til de to allerede varslede boligene. Den planlagte nye boligen vil ligge innenfor planområde.

Langholmen

Reguleringsendring for Langholmen

Bakgrunn for saken er at det i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelvei er oppdaget dårlige masser. Dette fører til at det kan være risiko for at hele eller deler av Gamle Eigerøyvei må stenges.

Kart Elganeveien

Reguleringsendring for næringsområde Elgjebakken - Sjukehusveien

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Elgjebakken - Sjukehusveien som medfører mindre justering av Kvidafjellveien som er kommunal vei samt justering av to pressieringer i bestemmelsene knyttet til brukstillatelse, riggplass samt tidspunkt for ferdigstillelse av park.

Mjåsundveien

Reguleringsarbeid for Mjåsundveien på Hellvik

Detaljreguleringen skal legge til rette for utbygging av inntil 5 nye boenheter. Disse skal fordeles på frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjørevei, lekeplass, grønnstruktur og renovasjon.

Kart over eigerøy

Reguleringsplan for boliger i Færevik

Planområdet planlegges regulert til boligformål. Området er ikke tidligere regulert, men i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune er det disponert som boligformål. Mål med planen er å legge til rette for bygging av to nye eneboliger samt oppgradering av eksisterende brygger.

Tengsastranda

Reguleringsendring på Tengsastranda

Det varsles det at Kristiansen & Selmer-Olsen AS setter i gang med reguleringsendring for fritidsboliger Tengsastranda. Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsboliger.

Midbrød

Regulering Midbrød, Eigerøy

Av markedsmessige grunner ønsker utbygger å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger istedenfor fritidsbebyggelse som det nå er regulert til..

Kaupanes

Mindre reguleringsendring Nordstø

Eigersund kommune har mottatt søknad om en justering av formålsgrenser på Kaupanes. Endringen medfører at kaifronten justeres 10 meter og er i tråd med søknad fra grunneier Eigersund Næring og Havn KF.

Sol i skogen

Eigelandsdalen hyttefelt

Ravi Rådgivning AS melder at reguleringsendring for Eigelandsdalen hyttefelt vil bli satt i gang. Reguleringsplanen skal oppdateres til dagens situasjon. Videre skal det skal reguleres inn areal for vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og oppdatering av reguleringsbestemmelsene.

Kart over Leidlandshagen

Reguleringsendring for Leidlandshagen

Hensikten med planarbeidet er å regulere om deler av gjeldende reguleringsplan fra konsentrert boligbebyggelse til ene- og tomannsboliger. Areal for renovasjon, kjøremønster og plassering av avkjørsler videreføres med mindre justeringer.

Sattelittbilde av nedre Sandbakkan

Detaljregulering for Sandbakkveien 20

Planområdet ligger øst for Egersund sentrum, i nedre del av Sandbakkveien. Hensikten er å tilrettelegge for fortetting på eiendom, og planforslaget vil åpne for at eksisterende bygninger på eiendommen rives, og erstattes av 3 eneboliger med tilhørende anlegg.

Åsatuå på Hellvik

Detaljreguleringsplan for Åsatua boligområde

På vegne av Åsatuå AS starter Vial AS arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Åsatua boligområde. Endringene som ønskes utført er i hovedsak knyttet til veistruktur innenfor boligfeltet.

YX på Eie

Reguleringsendring for Kjerjaneset

Hensikten med planarbeidet er å regulere om til bensinstasjon med tilhørende anlegg. I planprosessen vil det bli vurdert alternativer i forhold til plassering av eksisterende bygningsmasse.

Bøckmannsgate og Sandbakkan

Endring av reguleringsplan for Bøckmansbakken

Kristiansen & Selmer-Olsen AS melder om oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av reguleringsplan for Bøckmansbakken boliger Sandbakkveien 4. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 5 boenheter med tilhørende anlegg.