Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - kunngjøringer

Se også varsel om oppstart og høringer.

Inkludering og integreringsplan

Inkluderings- og integreringsplan

Kommunens ansvar er å tilrettelegge for bosetting og integrering lokalt. Planen skal være et verktøy i arbeidet med å gi innvandrere muligheter for deltagelse, opplæring, yrkeserfaring og inntektssikring. Se den nye planen her.

Skoleplan

Skoleplan for 2014 - 2018

For å kunne ta de utfordringene som ligger i en fellesskole, er det viktig at skolens innhold er fleksibelt og kan ta høyde for ulik type læring. Skolen står ovenfor mange viktige utfordringer. Les mer i Eigersund kommune sin skoleplan for 2014 - 2018.

Plan for universell utforming

Handlingsplan for universell utforming

Tilnærmingen som er lagt til grunn for planarbeidet er at en handlingplan for universell utforming skal være rettet mot alle kommunens innbyggere. Et universelt godt tilrettelagt nærmiljø vil være positivt alle. Ikke minst for barn og unge så vel som eldre og personer med mer omfattende funksjonsnedsettelser.

Ruspolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

Eigersund kommunestyre har i sak 102/12 vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2013-2016. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en temaplan og er ikke juridisk bindende for kommunen. Planen er retningsgivende og skal legges til grunn for sektorens prioriteringer i planperioden og dennes innspill til budsjett og økonomiplan.
Energi- og klimaplan 2012 - 2020

Energi- og klimaplan

Klima- og energiplanen for Eigersund kommune 2012- 2020, vedtatt 19.12.2011 i kommunestyret, sak 112/11, utgjør fundamentet for kommunens strategiske og konkrete arbeid for å bedre bymiljøet og redusere Eigersundsamfunnets utslipp av klimagasser. Denne planen bygger på Energi og klimaplan for Dalane og føringene i denne.
Maurholen

Del av Maurholen

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et område på ca.250 daa. Området omfatter hele planområdet for gjeldende reguleringsplan fra 1986 og begrenses i nord av Jernbaneverkets eiendommer.
sauer som beiter

Revidering av landbruksplanen

Eigersund Kommune har startet opp arbeid med rullering av kommuneplanen. Dette er den overordnede planen om hvordan en ønsker arealbruken i kommunen skal være i årene som kommer.

Fornyet del av reguleringsplan for Skadbergstronda

I forbindelse med behandling av klager på reguleringsplan for Skadbergstronda, har en blitt klar over at det ble gjort en feil i forbindelse med kunngjøringen. Denne feilen medførte at inntegnet privat veg delvis ble vist som privat-gangveg.

Menighetslokale i Åsane

Det kunngjøres herved at Eigersund kommunestyre i medhold av plan og bygningslovens § 27-2 nr 1, i møte den 08.06.09, sak 047/09, vedtok reguleringsplan/endring for Menighetslokale/forsamlingshus og barnehage med tilhørende reguleringsbestemmelser.