Endelige prioriteringer og avveininger mellom ulike tiltak skjer i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2013-16 er utarbeidet av en tverrfaglig plangruppe.

Status og plansammenheng i forhold til budsjett og økonomiplan - rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16

Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en temaplan og er ikke juridisk bindende for kommunen. Planen er retningsgivende og skal legges til grunn for sektorens prioriteringer i planperioden og dennes innspill til budsjett og økonomiplan. Endelige prioriteringer og avveininger mellom ulike tiltak skjer i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan.

Planen viser behov og vurderinger for et ønsket tjenestetilbud - som tar utgangspunkt i de behov som blir vurdert som faktiske (fra avdeling, mottakere av tjenester, arbeidsgruppe og ressurspersoner). Generelt sett kan slik vurdering bli for omfattende i forhold til Eigersund kommune sin økonomiske situasjon. Det vil derfor vanligvis være vanskelig å gjennomføre alle de skisserte tiltak eller endringer i tjenesteproduksjonen. Når rådmannens budsjettforslag legges frem må det prioriteres mellom mange gode formål, tiltak og tilbud. Disse forhold må vurderes opp mot de faktiske inntekter vi har. Det vil ikke være økonomisk rom for å gjennomføre alt. Innenfor gitte områder må en videre foreslå driftsmessige reduksjoner og kutt. Dette er forhold som hele tiden må vurderes opp mot hverandre.

Slik sett bør en fremover vurdere hvilke økonomiske rammer tema og sektor planer skal ha – både i forkant av at planene utarbeides og underveis i planprosessen. Rådmannen legger opp til en tettere samordning i forhold til dette fremover.

Samtidig skal tema og sektor planer vise de faktiske og faglig begrunnede behovene som skal til for at en skal ha et tjenestetilbud i tråd med lov og regelverk og som er faglig forsvarlig. Dette er et spenningsfelt som en må akseptere og som er en del av plansystemet. Disse planene er retningsgivende for sektorenes prioriteringer og er ikke bindende for kommunen. En slik løpende økonomisk vurdering vil begrense de vurderinger som er skissert, men samtidig ikke skape for "urealistiske forventninger". Når det gjelder skisserte utgifter så må disse vurderes løpende i budsjett og økonomiplansammenheng) - og når de ulike tiltakene eventuelt kan realiseres (herunder om det vil være mulig å gjennomføre tiltakene). Ut fra dette vil det nødvendigvis være forskjeller mellom plan og budsjettforslag. Dette er også tilfelle for rådmannens budsjettforslag for 2013. Den foreliggende planen skiller seg særlig på et punkt fra rådmannens budsjettforslag. Dette gjelder tilbud om dagtilbud som også er satt opp med behov også i 2013. Dette er en ren faglige vurdering og prioriteringene må uansett skje i forbindelse med budsjettbehandlingen, der en ser alle tiltak i kommunen i sammenheng.

Om prosessen angående IRIS-rapport, alkoholpolitiske retningslinjer og den rusmiddelpolitiske handlingsplanen

Arbeidet med Eigersund kommunes ruspolitiske handlingsplan for 2013-16 har denne gangen fått en helt uvanlig form. Mange ulike og til dels spesielle forhold har bidratt til dette. Nedenfor redegjøres det litt nærmere om bakgrunnen.

Administrasjonens opprinnelige utgangspunkt foran rulleringen av rusmiddelpolitisk handlingsplan var at det kom til å bli et arbeid av relativt begrenset omfang. Blant annet fordi det økonomiske handlingsrommet var lite og fordi en ønsket å fokusere på de interne organisatoriske forholdene mellom alle de ulike tiltak og tjenester som har en rolle å spille i den samlede rusomsorgen. Det har lenge vært et behov for å få til en vesentlig bedre samhandling mellom disse. Videre var tanken at dette arbeidet burde resultere i en ny organisasjonsmodell for rustjenestene. Det virket logisk at dette kunne gjennomføres samtidig med at levekårsavdelingen ble delt i en helse- og omsorgsdel og en skole- og oppvekstdel.

Men slik skulle det ikke gå. Mot slutten av 2011 kom det frem opplysninger om at Maigården, det viktigste botilbudet for rusmisbrukere i Eigersund kommune, ikke fungerte etter intensjonene. Tjenesteleder for psykisk helsevern/rusomsorgen beskrev og problematiserte de store utfordringene som rusomsorgen nå stod oppe i. Han konkluderte med at vi ikke hadde fått til rusomsorgen i Eigersund kommune

Forskningsleder Sverre Nesvåg i KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning) gikk i fortsettelsen hardt ut og karakteriserte tilbudet på Maigården som

uforsvarlig. Forholdene ved Maigården ble vurdert som såpass alarmerende at kommunens politiske og administrative ledelse i etterkant hadde et eget møte med Sverre Nesvåg. Blant annet for å få et klarere bilde av hva han bygget sine konklusjoner på. Nesvåg møtte for øvrig også plangruppen i mars d.å.

I kommunestyrets budsjettmøte i desember 2011 ble det vedtatt å gjennomføre en

ekstern evalueringsprosess når det gjaldt status for rusomsorgen i Eigersund kommune. Etter en anbudsprosess godkjente Formannskapet den 18. april d.å. tildelingen av oppdraget til IRIS (International Research Institute of Stavanger). Det fremgikk av prosjektplanen fra IRIS at sluttrapporten ikke ville før den 10. oktober 2012. Det ligger i sakens natur at funnene og konklusjonene i sluttrapporten ville legge tydelige føringer for det videre arbeidet med rusomsorgen i Eigersund kommunen. Også hva gjelder innholdet i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen for 2013-2016. Men det sene tidspunktet for ferdigstillelsen av IRIS rapporten fikk betydelige konsekvenser for det videre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan. Blant annet måtte behandlingen av handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer (lovforankret tidsfrist pr. 30.06) foregå separat. Plangruppen måtte dermed fokusere på arbeidet med de alkoholpolitiske retningslinjene før sommerferien og selve handlingsplanen gjennom høsten. I tillegg fikk plangruppen meget kort tid på seg til å utarbeide selve handlingsplanen da den måtte på høring senest den 23. oktober.

På denne bakgrunnen kan tidslinjen for arbeidet med IRIS rapporten, handlingsplanen og de alkoholpolitiske retningslinjer gjennom det siste året, fremstilles på følgende måte:

2011

 • Desember: Kommunestyrevedtak om ekstern evaluering av rusomsorgen.

2012

 • 28. mars: Plangruppen for rusmiddelpolitisk handlingsplan starter sitt arbeid.
 • 18. april: Formannskapet godkjenner tildeling av oppdrag om ekstern evaluering av rusomsorgen i Eigersund kommune til IRIS.
 • 27. april: Forslag til nye alkoholpolitiske retningslinjer legges ut på høring med uttalefrist til 16. mai.
 • 25. juni: Kommunestyret vedtar nye alkoholpolitiske retningslinjer.
 • August: En foreløpig kortversjon av foreløpige funn oversendes Eigersund kommune Fra IRIS.
 • September: Hovedarbeidet avsluttes fra IRIS.
 • 01. oktober: Frelsesarmeen sier opp avtalen angående drift av Fyrlyssenteret.
 • 10. oktober: Sluttrapport fra IRIS oversendes fra IRIS.
 • 23. oktober: Plangruppen sender ut forslag til ruspolitisk handlingsplan legges ut på høring med frist for uttaler til 16. november.
 • 1. november: Budsjettet for 2013 fremlegges.
 • 21. november: Avslutning av planarbeidet. Bearbeidet plan til politisk behandling.
 • 17. desember: Kommunestyret behandler Rusmiddelpolitisk handlingsplan og IRIS rapporten.

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 videreføres.

Relaterte dokumenter