Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Planstrategi

Vedtatt Planstrategi 2020 – 2023

Kunngjøring av vedtatt «Planstrategi for Eigersund kommune 2020 – 2023». Her sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil legge særlig vekt på i kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig vedtatt kommuneplan.

Planstrategi

Forslag til planstrategi 2020 - 2023

Alle kommuner skal utarbeide en «Kommunal planstrategi» i begynnelsen av hver kommunestyreperiode. Hensikten er å vise en oversikt over hvilke planer kommunen prioriterer å utarbeide eller videreføre i kommunestyreperioden. Høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplan

Vedtatt kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030

Eigersund kommunestyre har vedtatt ny kommuneplan. Planen omfatter både samfunnsdel og arealdel med tilhørende kart og bestemmelser. Eigersund kommune takker for innspill og engasjement i prosessen rundt revidering av arealdelen.

E39

Kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som en statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør har hatt ansvaret for det praktiske planarbeidet.

Sentrum og Eigerøy

Høringsuttaler til kommuneplanen

Administrasjonen har startet arbeidet med å gå gjennom høringsuttalene til kommuneplanen, og saken vil bli fremmet for kommunestyret i juni 2019. Uttalelsene kan en se her.

Kommuneplan for Egersund sentrum

Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030

Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter, gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder.

Oppstart av kart

Kommuneplankartet på nett

Her finner du en veiledning til hvordan du kan se på kommuneplankartet på nett. Det er mulig å slå av og på de ulike lagene og vi tror det vil gjøre det lettere å få oversikt over inneholdet i plankartet.