Regional plan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 inneholder detaljert veileder for håndteringen av friluftsliv og naturforvaltning i saksbehandlingen. Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) og strandsonen i Eigersund kommune ligger i sone 2, dvs. areal med stort utbyggingspress.  Strandsonen defineres som «Areal 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet.

Målet med prosjektet er å utarbeide analysegrunnlag og temakart som kan brukes som vurderingsgrunnlag videre i arealplanleggingen i kommunen. Resultatet skal brukes til å få avklart problemstillinger knyttet til strandsonen.

Kartfortelling

Oppdatert strandsoneanalysen og resultat er sammenstilt som online kartfortelling.

Verdiklassifisering

Resultat fra verdiklassifisering i denne planen skal legges til grunn i kommuneplanleggingen og analysen inkluderer de følgende temaer:

  • Arealstatistikk
  • Landskap
  • Friluftsliv
  • Større sammenhengende naturområder (tidligere INON)
  • Naturmangfold

Den arealstatistiske analysen baserer seg på følgende parametre for byggeaktiviteten i strandsonen:

  • Antall bygninger
  • Vekst av bygningstall
  • Bygningstyper
  • Tilgjengelig strandsoneareal

For landskap, friluftsliv, større sammenhengende naturområder og naturmangfold er det utarbeidet egne temakart.

Liten eller stor helning

Med hensyn til helningsgrad er områder med liten til stor helning mer tilgjengelig, det er interessant å se hvordan utbyggingstendensen var i disse sonene over tid.  I Eigersund kommune har ca. 12% av strandsonearealet svært stor helning, som dermed kan regnes som relativt utilgjengelig.

Største delen, 45% av strandsonen har stor helning, 30% har noe helning, og 12% har liten helning. I disse kategoriene av helningsgrad var det ca. 6% nedgang i potensielt tilgjengelig strandsoneareal fra 2000 til 2020.

Eksempel;  På strekningen fra Eigerøy bru – Grunnesundholmen på Eigerøy er om lag 70% av strekningen vist som byggeområder i kommuneplanen.

Relaterte dokumenter

Kontakt

For spørsmål eller mere informasjon kan en kontakte Eigersund kommune, plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim 51 46 80 00 eller 958 84 976