Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Bolig i Hestnesveien

Detaljregulering for Hestnesveien 21

Planen har som hensikt å legge til rette for en til to mindre eneboliger på eiendom som i dag er ubebygd, og på eiendom som i dag er bebygd med en bolig uten kjøreatkomst.

Eigerøy bru

Oppstart av planarbeid for ny Eigerøy Bru

Det varsles om oppstart av planarbeid. Hensikten er å få etablert en ny bru til Eigerøy som skal gi bedre fremkommelighet for tungtrafikk, øke andelen syklende og gående over brua og generelt bedre trafikksikkerhet for alle brukergrupper.

Låven

Oppstart av detaljregulering for Hafsøy

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting ved utbygging av boliger med tilhørende anlegg på eiendom på Hafsøy. Tiltakshaver er Norrøn Hus Prosjekt AS.

Kart over massedeponi

Oppstart av detaljregulering for massedeponi Myklebust

Formålet med planen er å regulere planområdet til massedeponi, til formålet annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, med tilhørende anlegg og infrastruktur. Området skal tilbakeføres som landbruksareal etter utfyllingen.

Plan for Eikunda

Oppstart av reguleringsarbeid Eikunda

Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Amfi Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere Egersund sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum

Hellvik

Detaljregulering for eneboliger på Hellvik

Planens hensikt er å legge til rette for fremtidig enebolig på eiendom 60/725. Det ønskes etablert enebolig, garasje og redskapsbod med tilhørende funksjoner på eiendommen.

Hestnes boligfelt

oppstart av reguleringsendring i Hestnes

Det er startet opp arbeid for reguleringsendring av boligområde i Hestnes. Hensikten med reguleringsendringen er å optimalisere tekniske løsninger og å tilpasse delområdene til det som det lokale markedet etterspør

Dronebilde over Husabø

Oppstart av detaljregulering for Husabø

Formålet er oppgradere eldre reguleringsplan, samt ivareta behovet for utvidelse av skoleområdet for barne- og ungdomsskolen. En vil også se på de trafikale forholdene og bedre trafikksikkerheten.

Kaupanes

Oppstart av planarbeid for Kaupanes

Hovedhensikten er å tilrettelegge for mer industriareal og mindre areal til kontor og lager, samt flytte samleveien med tilhørende gang- og sykkelvei mot vest.

Satelittbilde av Eie

Varsel om gjennomføring av grunnundersøkelser rundt Eie

I forbindelse med områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for sentrums- og stasjonsområde på Eie skal det gjennomføres grunnundersøkelser. Dette for å få en oversikt over grunnforholdene i området herunder kartlegge om det er områder med kvikkleire.

Strømstad

Detaljregulering for Strømstad

Formålet med planarbeidet er å etablere nytt boligområde i fortsettelsen av eksisterende boligområde på Strømstad, Helleland. Det legges til rette for om lag 46 boenheter som ene- og to-mannsboliger med tilhørende anlegg.

Sentrum i sol

Detaljregulering for Egersund sentrum

Melding om oppstart av endring av detaljregulering for Egersund sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum som har folkeliv
året rundt og til ulike tider på døgnet.

Lasteinveien

Detaljregulering for bolig på Leidland

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av om lag 16 nye eneboliger. Planområdet ligger nord i Leidlandshagen, på Søra-Eigerøy. Tiltakshaver er Hellvik Hus Hellvik AS.

Hellvik barnehage

Detaljregulering for utvidelse av barnehagen på Hellvik

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å slå sammen 2 eksisterende reguleringsplaner som delvis er utbygd med boliger og barehage allerede. Hensikten med reguleringsendringen er å sikre at barnehagen får mulighet for å utvide sitt areal samt justere andre arealformål som veier o.l. samt vurdere boligstrukturen.

Indre havn i Egersund

Detaljregulering for havnepromenade

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å regulere havnepromenade på strekningenj fra Kirka til Lindøygapet samt mulighet for gangbru over Lindøygapet i tråd med kommuneplanen