Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Strømstad

Detaljregulering for Strømstad

Formålet med planarbeidet er å etablere nytt boligområde i fortsettelsen av eksisterende boligområde på Strømstad, Helleland. Det legges til rette for om lag 46 boenheter som ene- og to-mannsboliger med tilhørende anlegg.

Sentrum i sol

Detaljregulering for Egersund sentrum

Melding om oppstart av endring av detaljregulering for Egersund sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum som har folkeliv
året rundt og til ulike tider på døgnet.

Lasteinveien

Detaljregulering for bolig på Leidland

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av om lag 16 nye eneboliger. Planområdet ligger nord i Leidlandshagen, på Søra-Eigerøy. Tiltakshaver er Hellvik Hus Hellvik AS.

Hellvik barnehage

Detaljregulering for utvidelse av barnehagen på Hellvik

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å slå sammen 2 eksisterende reguleringsplaner som delvis er utbygd med boliger og barehage allerede. Hensikten med reguleringsendringen er å sikre at barnehagen får mulighet for å utvide sitt areal samt justere andre arealformål som veier o.l. samt vurdere boligstrukturen.

Indre havn i Egersund

Detaljregulering for havnepromenade

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å regulere havnepromenade på strekningenj fra Kirka til Lindøygapet samt mulighet for gangbru over Lindøygapet i tråd med kommuneplanen

Eger stormarked

Søknad om reguleringsendring for Eger stormarked

Eger Stormarked er i gjeldende reguleringsplan avsatt til forretningsformål, F. I dag står store deler av 2. etasjen i bygget tomt, og det viser seg å være vanskelig å få leid ut de ledige lokalene innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan. Den siste tiden har eier av bygget mottatt ulike henvendelser fra aktører som ønsker å leie kontorlokale.

Hellvik

Oppstart av reguleringsarbeid mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid langsJærveien på strekningen fra Vassvik til Øvra Hellvigsvatnet. Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik.

Saurdalen

Mindre reguleringsendring Saurdalen

Endringene går i hovedsak ut på å justere veitraseen for privat atkomstvei, justering av tomtegrenser samt at et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er vist som LNFR-område, hensyn landskap, skal inngå i boligtomt.

Sæstad

Fritidsboliger på Sæstad

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for cirka 11 nye fritidsboliger med kjøreveg frem til tomtene.

Egersund forum

Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien

Formålet med planen er å legge til rette for at deler av området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Leidland

Detaljreguleringsplan for Leidland

Norgeshus AS er i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 7 bnr. 201 på Leidland. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger i kjede.

Rundevoll barnehage

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

Nytt plankart viser en differensiert arealbruk for eiendommen med hensikt å avklare plassering av barnehagen med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.

Krossmoen

Utbedring av strekningen Krossmoen - Nese

Statens vegvesen i samarbeid med Eigersund kommune skal i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av Rv. 42 på strekningen Krossmoen – Nese. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund.

Stapnes

Detaljregulering for Stapnes hytteområde

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.

Gamleveien skole

Detaljregulering for Gamleveien skole

Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om en starter reguleringsplanarbeid for Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet