Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Saurdalen

Mindre reguleringsendring Saurdalen

Endringene går i hovedsak ut på å justere veitraseen for privat atkomstvei, justering av tomtegrenser samt at et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er vist som LNFR-område, hensyn landskap, skal inngå i boligtomt.

Sæstad

Fritidsboliger på Sæstad

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for cirka 11 nye fritidsboliger med kjøreveg frem til tomtene.

Egersund forum

Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien

Formålet med planen er å legge til rette for at deler av området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Leidland

Detaljreguleringsplan for Leidland

Norgeshus AS er i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 7 bnr. 201 på Leidland. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger i kjede.

Rundevoll barnehage

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

Nytt plankart viser en differensiert arealbruk for eiendommen med hensikt å avklare plassering av barnehagen med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.

Krossmoen

Utbedring av strekningen Krossmoen - Nese

Statens vegvesen i samarbeid med Eigersund kommune skal i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av Rv. 42 på strekningen Krossmoen – Nese. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund.

Stapnes

Detaljregulering for Stapnes hytteområde

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn offentlige parkeringsplasser sør for Stapnesveien, samt ta ut hytte nr. 13 og 14 og justere reguleringsbestemmelsene.

Gamleveien skole

Detaljregulering for Gamleveien skole

Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Det Almindelige Samfund, melding om en starter reguleringsplanarbeid for Gamleveien skole. Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet

Søkkemyra

Endring av arealformål i Søkkamyra, Laureidfjellet

Ravi Rådgivning AS gir med dette melding om endring av arealformål i Søkkamyra, Laureidfjellet blir satt i gang. Det skal reguleres inn et areal for uttak og behandling av masser. Dette området vil bli liggende under deponiet når det er ferdig.

Færevik

Endring i reguleringsarbeidet med Færevik

Det er endring i forhold til tidligere varsel, da planen også vil søke å legge til rette for bygging av en ekstra mindre enebolig, i tillegg til de to allerede varslede boligene. Den planlagte nye boligen vil ligge innenfor planområde.

Langholmen

Reguleringsendring for Langholmen

Bakgrunn for saken er at det i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelvei er oppdaget dårlige masser. Dette fører til at det kan være risiko for at hele eller deler av Gamle Eigerøyvei må stenges.

Kart Elganeveien

Reguleringsendring for næringsområde Elgjebakken - Sjukehusveien

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Elgjebakken - Sjukehusveien som medfører mindre justering av Kvidafjellveien som er kommunal vei samt justering av to pressieringer i bestemmelsene knyttet til brukstillatelse, riggplass samt tidspunkt for ferdigstillelse av park.

Mjåsundveien

Reguleringsarbeid for Mjåsundveien på Hellvik

Detaljreguleringen skal legge til rette for utbygging av inntil 5 nye boenheter. Disse skal fordeles på frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjørevei, lekeplass, grønnstruktur og renovasjon.

Kart over eigerøy

Reguleringsplan for boliger i Færevik

Planområdet planlegges regulert til boligformål. Området er ikke tidligere regulert, men i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune er det disponert som boligformål. Mål med planen er å legge til rette for bygging av to nye eneboliger samt oppgradering av eksisterende brygger.

Tengsastranda

Reguleringsendring på Tengsastranda

Det varsles det at Kristiansen & Selmer-Olsen AS setter i gang med reguleringsendring for fritidsboliger Tengsastranda. Formålet med planarbeidet er å regulere området til fritidsboliger.

Midbrød

Regulering Midbrød, Eigerøy

Av markedsmessige grunner ønsker utbygger å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger istedenfor fritidsbebyggelse som det nå er regulert til..

Kaupanes

Mindre reguleringsendring Nordstø

Eigersund kommune har mottatt søknad om en justering av formålsgrenser på Kaupanes. Endringen medfører at kaifronten justeres 10 meter og er i tråd med søknad fra grunneier Eigersund Næring og Havn KF.