Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Hestnes boligfelt

oppstart av reguleringsendring i Hestnes

Det er startet opp arbeid for reguleringsendring av boligområde i Hestnes. Hensikten med reguleringsendringen er å optimalisere tekniske løsninger og å tilpasse delområdene til det som det lokale markedet etterspør

Dronebilde over Husabø

Oppstart av detaljregulering for Husabø

Formålet er oppgradere eldre reguleringsplan, samt ivareta behovet for utvidelse av skoleområdet for barne- og ungdomsskolen. En vil også se på de trafikale forholdene og bedre trafikksikkerheten.

Kaupanes

Oppstart av planarbeid for Kaupanes

Hovedhensikten er å tilrettelegge for mer industriareal og mindre areal til kontor og lager, samt flytte samleveien med tilhørende gang- og sykkelvei mot vest.

Satelittbilde av Eie

Varsel om gjennomføring av grunnundersøkelser rundt Eie

I forbindelse med områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for sentrums- og stasjonsområde på Eie skal det gjennomføres grunnundersøkelser. Dette for å få en oversikt over grunnforholdene i området herunder kartlegge om det er områder med kvikkleire.

Strømstad

Detaljregulering for Strømstad

Formålet med planarbeidet er å etablere nytt boligområde i fortsettelsen av eksisterende boligområde på Strømstad, Helleland. Det legges til rette for om lag 46 boenheter som ene- og to-mannsboliger med tilhørende anlegg.

Sentrum i sol

Detaljregulering for Egersund sentrum

Melding om oppstart av endring av detaljregulering for Egersund sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum som har folkeliv
året rundt og til ulike tider på døgnet.

Lasteinveien

Detaljregulering for bolig på Leidland

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av om lag 16 nye eneboliger. Planområdet ligger nord i Leidlandshagen, på Søra-Eigerøy. Tiltakshaver er Hellvik Hus Hellvik AS.

Hellvik barnehage

Detaljregulering for utvidelse av barnehagen på Hellvik

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å slå sammen 2 eksisterende reguleringsplaner som delvis er utbygd med boliger og barehage allerede. Hensikten med reguleringsendringen er å sikre at barnehagen får mulighet for å utvide sitt areal samt justere andre arealformål som veier o.l. samt vurdere boligstrukturen.

Indre havn i Egersund

Detaljregulering for havnepromenade

Varsel om oppstart. Formålet med reguleringsendringen er å regulere havnepromenade på strekningenj fra Kirka til Lindøygapet samt mulighet for gangbru over Lindøygapet i tråd med kommuneplanen

Eger stormarked

Søknad om reguleringsendring for Eger stormarked

Eger Stormarked er i gjeldende reguleringsplan avsatt til forretningsformål, F. I dag står store deler av 2. etasjen i bygget tomt, og det viser seg å være vanskelig å få leid ut de ledige lokalene innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan. Den siste tiden har eier av bygget mottatt ulike henvendelser fra aktører som ønsker å leie kontorlokale.

Hellvik

Oppstart av reguleringsarbeid mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid langsJærveien på strekningen fra Vassvik til Øvra Hellvigsvatnet. Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik.

Saurdalen

Mindre reguleringsendring Saurdalen

Endringene går i hovedsak ut på å justere veitraseen for privat atkomstvei, justering av tomtegrenser samt at et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er vist som LNFR-område, hensyn landskap, skal inngå i boligtomt.

Sæstad

Fritidsboliger på Sæstad

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for cirka 11 nye fritidsboliger med kjøreveg frem til tomtene.

Egersund forum

Endring av detaljregulering for Elgjebakken-Sjukehusveien

Formålet med planen er å legge til rette for at deler av området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.

Leidland

Detaljreguleringsplan for Leidland

Norgeshus AS er i gang med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 7 bnr. 201 på Leidland. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger i kjede.

Rundevoll barnehage

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

Nytt plankart viser en differensiert arealbruk for eiendommen med hensikt å avklare plassering av barnehagen med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.

Krossmoen

Utbedring av strekningen Krossmoen - Nese

Statens vegvesen i samarbeid med Eigersund kommune skal i gang med å lage en detaljreguleringsplan for utbedring av Rv. 42 på strekningen Krossmoen – Nese. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund.