Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Bygg som er tenkt omregulert i Hestnes

Oppstart av detaljregulering for boligbebyggelse Hestnes

Varsel om oppstart av detaljregulering for boligbebyggelse, gnr. 13 bnr. 2626, Hestnes, Egersund kommune Det varsles herved om oppstart av arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan, jfr. plan- og bygningsloven § 12-8, for barnehagetomten i Hestnes, gnr. 13 bnr. 2626.

Bolig i Hestnesveien

Detaljregulering for Hestnesveien 21

Planen har som hensikt å legge til rette for en til to mindre eneboliger på eiendom som i dag er ubebygd, og på eiendom som i dag er bebygd med en bolig uten kjøreatkomst.

Eigerøy bru

Oppstart av planarbeid for ny Eigerøy Bru

Det varsles om oppstart av planarbeid. Hensikten er å få etablert en ny bru til Eigerøy som skal gi bedre fremkommelighet for tungtrafikk, øke andelen syklende og gående over brua og generelt bedre trafikksikkerhet for alle brukergrupper.

Låven

Oppstart av detaljregulering for Hafsøy

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting ved utbygging av boliger med tilhørende anlegg på eiendom på Hafsøy. Tiltakshaver er Norrøn Hus Prosjekt AS.

Kart over massedeponi

Oppstart av detaljregulering for massedeponi Myklebust

Formålet med planen er å regulere planområdet til massedeponi, til formålet annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, med tilhørende anlegg og infrastruktur. Området skal tilbakeføres som landbruksareal etter utfyllingen.

Plan for Eikunda

Oppstart av reguleringsarbeid Eikunda

Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Amfi Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere Egersund sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum

Hellvik

Detaljregulering for eneboliger på Hellvik

Planens hensikt er å legge til rette for fremtidig enebolig på eiendom 60/725. Det ønskes etablert enebolig, garasje og redskapsbod med tilhørende funksjoner på eiendommen.