Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Kommuneplan

Vedtatt kommuneplan for Eigersund kommune 2018-2030

Eigersund kommunestyre har vedtatt ny kommuneplan. Planen omfatter både samfunnsdel og arealdel med tilhørende kart og bestemmelser. Eigersund kommune takker for innspill og engasjement i prosessen rundt revidering av arealdelen.

Hytter i nordre sund

Planprogram for kommunedelplan for fritidsbebyggelse

Kommunedelplan for fritidsbebyggelse er et redskap for både å vise muligheter for ny fritidsbebyggelse og å vise hvilke områder som skal holdes fri for ny bebyggelse til benyttelse for kommunens innbyggere og besøkende.

Hundremetersbeltet

Oppdatert kartlegging av 100 metersbeltet

Kystsonekartlegging er grunnlag for planarbeid i Eigersund kommune og er en oppdatering av situasjonen for de aktuelle fagtemaer angitt i Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland.

Planstrategi

Vedtatt Planstrategi 2020 – 2023

Kunngjøring av vedtatt «Planstrategi for Eigersund kommune 2020 – 2023». Her sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil legge særlig vekt på i kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig vedtatt kommuneplan.

Planstrategi

Forslag til planstrategi 2020 - 2023

Alle kommuner skal utarbeide en «Kommunal planstrategi» i begynnelsen av hver kommunestyreperiode. Hensikten er å vise en oversikt over hvilke planer kommunen prioriterer å utarbeide eller videreføre i kommunestyreperioden. Høring og offentlig ettersyn.