Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2020 - 2032

Eigersund kommunestyre vedtok kommunedelplan for fritidsbebyggelse for Eigersund kommune i møte den 19.06.2023, sak 064/23. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 jfr. §1-6.

Kommunedelplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for fritidsbebyggelse i kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. Plan- og bygningsloven § 1-6. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. Plan- og bygningsloven § 11-6. Plankart og bestemmelser/retningslinjer er den juridisk bindende delen av planen, og viser framtidig arealbruk og hvilke hensyn som må tas. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Eigersund kommune etter reglene i plan- og bygningsloven § 15-1. 

Planen skal bl.a. bidra til og bygger opp under samfunnsdelens målbilde «Sammen om det gode liv» om å «Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.» Dette er en tematisk revidering av arealdelen til kommuneplanen med fokus kun på byggeområder for fritidsbebyggelse. Medvirkning og planprosessen har blitt sterkt påvirket av situasjonen med korona og en god del av planprosessen har skjedd digitalt kombinert med befaringer m.m.. Dette har fungert godt og vi har fått inn mange høringsuttalelser i forbindelse med høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanen legger til rette for å nå et mål om til sammen 2 000 fritidsboliger i kommunen, og dette vil en kunne nå ved å videreføre eksisterende områder i gjeldende kommuneplan kombinert med de nye som er foreslått i kommunedelplanen. Det er foreslått lagt inn 31 byggeområder for fritidsbebyggelse og disse er i hovedsak lagt i forbindelse med utpekte «kjerneområder for fritidsbebyggelse» eller inntil eksisterende byggeområder. De nye byggeområdene er lokalisert til alle deler av kommunen og det vil da være til sammen 118 byggeområder for fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Samtidig er enkelte områder i ferd med å nå et metningspunkt for hva det kan tåle av hyttebygging. En bør generelt være forsiktig med å privatisere områder i kommunen for noen få, på bekostning av kommunens 15 000 innbyggere. Det er derfor lagt vekt på å gjøre gode avveininger mellom ulike interesser som sikrer tilgang for både kommunens innbyggere og besøkende.

Kommunedelplanen vil bidra til å gjøre Eigersund til en av de desidert største hyttekommunene i Rogaland og over dobbelt så store som Flekkefjord og vesentlig større enn tradisjonelle hyttekommuner som Risør, Grimstad, Arendal, Suldal, samtlige Ryfylkekommuner og mange flere.

Kommunedirektøren viser til at det ble fremmet mange innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Det er gjennomført flere drøftingsmøter samt meklinger og planen er uten innsigelser.

Kommunedelplan for fritidsbebyggelse er lagt ut her på kommunens hjememmeside: www.eigersund.kommune.no  under fanen kommuneplan og kan lastes ned der. Kommuneplankartet er også tilgjengelig på kommunens kartportal.  Plandokumentene er lagt ut i papirformat på Veiledningstorget i 2 etg. i Lerviksgården i Egersund.

Kontakt
Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim  i 2 etg. i Lerviksgården, på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 95884976.


Eigersund kommune vil takke alle som har bidratt med innspill og høringsuttaler og deltatt i prosessen rundt revidering av kommunedelplanen.


Relaterte dokumenter
Bestemmelser datert 19062023
Kart eksisterende og ny fritidsbebyggelse - Egersund med omkringliggende områder
Kart eksisterende og ny fritidsbebyggelse - Eigerøy
Kart eksisterende og ny fritidsbebyggelse - Helleland og indre del
Kart eksisterende og ny fritidsbebyggelse - Kystdel med Hellvik
Kart eksisterende og ny fritidsbebyggelse - Søre del
Kommuneplanens arealdel for Egersund sentrum med omegn
Kommuneplanens arealdel for Indredel med Helleland
Kommuneplanens arealdel for kystdel med Hellvik
Oversending av godkjent protokoll fra mekling om kommunedelplan fritidsbebyggelse i Eigersund - 2020 - 2032
Planbeskrivelse og overordnet ROS til kommunedelplan for fritidsbebyggelse 19062023
Saksutredning - Kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2022 - 2032, Eigersund kommune - 2 gangsbehandling