Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Oversikt planer


Boligsosial handlingsplan

Boligsosial plan 2022-2027

Boligsosialt arbeid handler om å framskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold.

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan

Kommunene har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Som veieier har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Mobbeplan

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller medhald av kapittelet blir oppfylte.

IKT strategi - dokument

IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

IKT-strategi for grunnskolene

IKT-strategi for grunnskolene

Med forankring hos kommunalsjef for kultur og oppvekst ble en arbeidsgruppe etablert høsten 2015 for å se på strategiske veivalg for videre IKT-satsing i kommunens grunnskoler. Gruppen har kartlagt dagens utstyrspark på skolene, søkt informasjon og kunnskap fra ulike kilder, deltatt på faglige seminarer, vært på besøk hos andre skoler og gjennomført noen løsningsdemonstrasjoner.

Flom utenfor Lundeåne bo- og servicesenter

Temaplan for flomsikringstiltak

Kommunestyret har vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom. Dette er tiltak som kan gjennomføres på kort sikt og vil ha umiddelbar effekt for de strekningene de gjelder.

Skoleplan

Skoleplan for 2014 - 2018

For å kunne ta de utfordringene som ligger i en fellesskole, er det viktig at skolens innhold er fleksibelt og kan ta høyde for ulik type læring. Skolen står ovenfor mange viktige utfordringer. Les mer i Eigersund kommune sin skoleplan for 2014 - 2018.