Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Oversikt planer


Tegning fra oppvekstplanen

Oppvekstplan

Barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst i kommunen, og alle skal få riktig hjelp til rett tid. Oppvekstplanen skal være et samlende og aktivt verktøy.

Bilde av strategiplanen for helse og omsorg

Strategiplan helse og omsorg 2022-2030

Helse- og omsorg står framfor en tid med nye utfordringer. Vi er i stadig omstilling, og endringsvilje er en forventning overfor ansatte. Det betyr at vi skal ta vare på det som fungerer, men samtidig iverksette og ta i bruk nye løsninger når det er behov for det.

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial plan 2022-2027

Boligsosialt arbeid handler om å framskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold.

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan

Kommunene har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Som veieier har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Dokument med overskriften Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller medhald av kapittelet blir oppfylte.

IKT strategi - dokument

IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

IKT-strategi for grunnskolene

IKT-strategi for grunnskolene

Med forankring hos kommunalsjef for kultur og oppvekst ble en arbeidsgruppe etablert høsten 2015 for å se på strategiske veivalg for videre IKT-satsing i kommunens grunnskoler. Gruppen har kartlagt dagens utstyrspark på skolene, søkt informasjon og kunnskap fra ulike kilder, deltatt på faglige seminarer, vært på besøk hos andre skoler og gjennomført noen løsningsdemonstrasjoner.