Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer

Oversikt planer


Mer fra Planer

Mobbeplan

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller medhald av kapittelet blir oppfylte.

IKT strategi - dokument

IKT-strategi for helse- og omsorgstjenesten

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

IKT-strategi for grunnskolene

IKT-strategi for grunnskolene

Med forankring hos kommunalsjef for kultur og oppvekst ble en arbeidsgruppe etablert høsten 2015 for å se på strategiske veivalg for videre IKT-satsing i kommunens grunnskoler. Gruppen har kartlagt dagens utstyrspark på skolene, søkt informasjon og kunnskap fra ulike kilder, deltatt på faglige seminarer, vært på besøk hos andre skoler og gjennomført noen løsningsdemonstrasjoner.

Flom utenfor Lundeåne bo- og servicesenter

Temaplan for flomsikringstiltak

Kommunestyret har vedtatt «Temaplan for flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna». Planen omfatter større og mindre tiltak som vil bidra til å sikre disse to elvestrekningene i forhold til flom. Dette er tiltak som kan gjennomføres på kort sikt og vil ha umiddelbar effekt for de strekningene de gjelder.

Skoleplan

Skoleplan for 2014 - 2018

For å kunne ta de utfordringene som ligger i en fellesskole, er det viktig at skolens innhold er fleksibelt og kan ta høyde for ulik type læring. Skolen står ovenfor mange viktige utfordringer. Les mer i Eigersund kommune sin skoleplan for 2014 - 2018.

hendelseshåndtering

Beredskapsplan

Eigersund kommune legger med dette ut forslag til beredskapsplan på 6. ukers offentlig ettersyn og høring. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid.

Folkehelseplan

Folkehelseplan 2013 -2017

God helse er en verdi i seg selv og øker muligheten for den enkeltes livsutfoldelse. Folkehelseplanen er kommunens verktøy i forhold til folkehelsearbeidet de neste 4 år og legger stor vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid kombinert med kunnskapsinnhenting for å kunne sette inn tiltak som fungerer.

Helse og omsorgsplan

Helse og omsorgsplan

Eigersund kommunes helse – og omsorgsplan (2012-17) ble vedtatt av Kommunestyret 1. oktober 2012. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunalsjef for Levekår.
Rehabiliteringsplan for Eigersund kommune

Rehabiliteringsplan

En arbeidsgruppe har gjennom siste halvdel av 2011 utarbeidet et forslag til ny rehabiliteringsplan for perioden 2012-2015. I forkant av planarbeidet ble det gitt anledning for blant annet lokale brukerorganisasjoner til å komme med innspill.
Barn i trafikken. Foto: Anders Aavik Hagen

Trafikksikkerhetsplan 2009-2019

Alle kommunene som tildeles fylkeskommunal støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak må vise til prioriterte tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan. Eigersund kommune startet med revisjonen av trafikksikkerhetsplanen våren 2008.