Eigersund kommune har ansvar for å utvikle og levere gode tjenester i et samfunn som er i stadig endring. Innbyggere og næringsliv forventer økte muligheter for selvbetjening og mer effektiv saksbehandling. Samtidig må kommunen effektivisere og videreutvikle sin tjenesteproduksjon for å sikre at ressursene strekker til. 

Digitalisering er ett av flere verktøy for å oppnå dette. For å lykkes med digitalisering kreves det imidlertid en solid infrastruktur i bunn i form av gode og stabile IKT-løsninger med tilstrekkelig kapasitet.

Dette dokumentet beskriver IKT- og digitaliseringsstrategien for Eigersund kommune for perioden 2020-2023. Planen er et styringsdokument og gir føringer for alt arbeid og utvikling innen digitale tjenester og IKT-investeringer i planperioden. Planen skal gi grunnlag for en fremtidsrettet IKT-utvikling som understøtter kommunens overordnede mål. Planen skal støtte opp om og bidra til å nå kommunens overordnede mål for tjenestetilbudet til sine innbyggere og næringsliv. Planen gjelder alle kommunale enheter, og er overordnet det enkelte tjenesteområdet sine strategiplaner innen IKT og digitalisering.

Relaterte dokumenter

IKT- og digitaliseringsstrategi for Eigersund kommune 2020-2023