Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - varsel om oppstart

Se også høringer og kunngjøringer.

Rundevoll skole

Ny IKT-strategi plan for grunnskolene

Vi starter nå arbeidet med ny IKT-strategi for grunnskolene i Eigersund kommune. Den gjeldende planen varer ut 2020. Et utvalg ledet av Pedagogisk IKT-veileder bestående av to lærere fra ulike trinn, skoleleder og IKT-kontoret jobber med planen, og ønsker å ha den ferdigstilt ved utgangen av året.

Rundkjøringen på Eie

Oppstart av revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan

Eigersund kommune varsler herved oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.13. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2020-2024. Det er nå anledning til å komme med innspill til arbeidet og forslag til trafikksikkerhetstiltak. 

Tastatur

Ny IKT-strategi

Eigersund kommune varsler herved oppstart av arbeid med utforming av ny, overordnet IKT-strategi for kommunen for perioden 2020-2023. Strategiplanen vil være et styringsdokument med overordnede prinsipper og føringer for alle kommunale digitale tjenester og IKT-investeringer i planperioden. Planen vil gjelde alle kommunale enheter, og er overordnet avdelingsvise IKT-strategier.

Elveparken bygges i Lundeåna

Reguleringsendring for flomsikring av Lundeåne

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, andre typer bebyggelse og anlegg. Formålet med planen er å legge til rette flomsikring langs på begge sider av Lundeåne.

Dame med nettbrett

Temaplan velferdsteknologi

I Eigersund kommune skal det utarbeides en temaplan for velferdsteknologi  for helse- og omsorgsavdelingen for perioden 2018-2021. Utfordringene helse- og omsorgstjenestene i kommunen står overfor er mange og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det vil kreve nytenkning og innovative løsninger i tjenestene i årene som kommer

Plan for helse og omsorg

Ny IKT-plan for helse- og omsorg

Eigersund kommune varsler oppstart av arbeidet med ny IKT temaplan for helse- og omsorgsavdelingen for perioden 2018 - 2021. "Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste.

Statens VegvesenFoto: Dag G. Nordsveen/nordsveen.net

Plan for gående og syklende

Det er igangsatt arbeid med å utarbeide Plan for gående og syklende i Eigersund kommune. Denne inngår som delplan under kommunal trafikksikkerhetsplan.

Flom i Lundeåne 2010

Revidering av beredskapsplan

Eigersund kommune varsler med dette oppstart av revidering av kommunens Plan for kriseledelse, heretter benevnt Beredskapsplan for Eigersund kommune.

Motiv fra ministerskogen i Vannbassengan

Handlingsplan universell utforming

Eigersund kommune varsler med dette oppstart av arbeid med handlingsplan for universell utforming for perioden 2014-2017. Dette er en temaplan med handlingsdel som skal være et grunnlag og verktøy for årsplanlegging og rapportering.