Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Kulturminneplan

Temaplan for kulturminner 2021-2025

Kulturminneplanen er en temaplan hvor det legges strategi og føringer for kulturminnene og kulturminneforvaltningen i kommunen frem mot 2025. Frist for å komme med innspill til planen er tirsdag 22. desember 2020.

Temaplan-for-hovedsykkelveinett

Temaplan for hovedsykkelveinett på høring

Gjeldende temaplan for hovedsykkelveinett ble vedtatt av kommunestyret 16. mars 2015. Den gang var intensjonen at det også skulle lages en temaplan for lokalt sykkelveinett.

Trafikksikkerhetsplan

Høring på Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2031

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Denne planen vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet vårt. Trafikksikkerhetsarbeid er et viktig folkehelsetiltak.

Flagg

Nytt flaggreglement på høring

Forslag til nytt flaggreglement for Eigersund kommune. Reglementet legges ut til offentlig høring der alle kan komme med innspill. Saken med innspill, vil deretter bli behandlet av formannskap og kommunestyre.

Sykkel i gågata

Rapport barnetråkk

I løpet av våren 2017 ble det gjennomført Barnetråkkregistrering ved skolene i Eigersund kommune. Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle myndighetene hvor de ferdes og oppholder seg, og hva de ønsker endret ved nærmiljøet.

Beredskapsplan 2016 utkast

Beredskapsplan

Eigersund kommune legger med dette ut forslag til beredskapsplan på 4. ukers offentlig ettersyn og høring i tidsrommet 25.4.16 – 23.5.16. Denne planen har status som temaplan og er retningsgivende for kommunens beredskapsarbeid.

Flom i Lundeåne 2010

Flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna

NVE og Eigersund kommune har utarbeidet forslag til flomsikringstiltak i Eieåna og Lundeåna. Planen består av kart med inntegnede tiltak samt kortfattet beskrivelse. For å oppnå tilstrekkelig flomsikringseffekt for et gitt område er det nødvendig med en sammenhengende gjennomføring av flere av del-tiltakene.

Integreringsplan framside

Forslag til Integreringsplan

Forslag til Integreringsplan for Eigersund kommune 2015-2018 legges ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer som berøres av integreringsarbeidet kan lage tiltaksplaner for økt integrering. Integreringsarbeidet skal foregå i alle sektorer og på alle nivåer.