Hva er elektroniske høringer?

Elektroniske høringer er det samme som dagens manuelle høringer, bortsett fra at formen er elektronisk. Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvorfor e-høringer?

Distribusjon av høringer elektronisk bidrar til større effektivitet, åpenhet og tilgjengelighet i den kommunale saksgangen/forvaltningen. De er et supplement til dagens manuelle høringer.

Elektroniske høringer bidrar til:

 • Mer eller bedre informasjon
 • Utvidet spredning av informasjon
 • God form for forhåndsvarsel om planlagte beslutninger og endringer
 • Lettere tilgang for media
 • Bedre oversikt over synspunkt i høringssaken
 • Bedre forankring av beslutninger hos høringsinstanser og andre
 • Større legitimitet/forståelse for vedtak og beslutninger

Hvem kan delta?

Lovpålagte høringer

I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.

Ikke-lovpålagte høringer:

Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta.

Veiledning

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse

 • Skriv kort og rett fram.
 • Unngå byråkratisk ordbruk.
 • Skriv forslag til konkrete endringer.
 • Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
 • Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
 • Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.
 • høringsuttalelsen din gir du ved å gå direkte inn i den aktuelle saken.

Lykke til!

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.