Helse- og omsorgsavdelingen står framfor en tid med nye utfordringer. Vi er i stadig omstilling og endringsvilje er en forventning til ansatte. Det betyr at vi skal ta vare på det som fungerer, men samtidig iverksette og ta i bruk nye løsninger når det er behov for det.

For å ivareta innbyggernes behov må omstillingen prioriteres slik at vi får en lovlig, forsvarlig og effektiv drift i organisasjonen som helhet. I planarbeidet til denne temaplanen er det lagt vekt på å støtte opp om kommunens verdigrunnlag som er å være løsningsorienterte, vennlige og kompetente.  Strategiplanen har et 8- års perspektiv (2022-2030) med tilhørende handlingsprogram som danner grunnlag for avdelingens innspill til budsjett- og økonomiplanarbeid, og videre legger premisser for enhetenes årlige planlegging av faglig utøvelse. Dette for å sikre at daglig drift gir måloppnåelse i henhold til kommuneplan. Planen retter seg mot alle innbyggerne i kommunen.

Strategiplanen ble påbegynt i 2019, er utarbeidet av arbeidsgrupper med ansatte fra enhetene i helse og omsorg, og er ledet av kommunalsjef.  Arbeidet med planen ble forsinket under korona-pandemien, og ble av den grunn ferdigstilt i 2022. Konsekvenser av pandemien vil vi sannsynligvis se i løpet av planperioden. Læringspunktene fra pandemien tas med når overordnet smittevernplan og pandemiplan skal revideres, og blir av den grunn ikke spesielt tatt med i denne strategiplanen.

Strategiplan for helse og omsorg 2022-2030 har status som temaplan. I henhold til politisk vedtatt kommunal planstrategi for 2020-23, inkluderes flere tidligere fagplaner, i denne nye strategiplanen, for å få et helhetlig perspektiv. Ni satsingsområder presenteres i hvert sitt kapittel. Hver satsing har en innledende del, hvor det videre angis mål i form av «vi vil» og videre tiltak i form av «vi skal». De ni satsingsområdene er:

  • Brukermedvirkning
  • Frivillig innsats
  • Familie og nettverk
  • Samhandling
  • Helsefremmende arbeid, tidlig innsats og forebygging-mestre hele livet
  • Velferdsteknologi
  • Kunnskap og kompetanse, inkludert nye arbeidsmetoder og ledelse
  • Fremtidens boligbehov inkludert plasser for heldøgns pleie og omsorg
  • Legetjenester

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 1. juli 2022 dersom det er spørsmål i tilknytning til planen, kan man sende dette til veiledningstorget@eigersund.kommune.no, eller ta kontakt med Eli Sævareid på e-post eli.savareid@eigersund.kommune.no.

Relaterte lenker