Oppvekstplanen følger opp kommuneplanen, som er overbyggende for tema-, strategi- og virksomhetsplaner. Oppvekstplanen favner bredt og skal bidra til at barn og unge i Eigersund får en god oppvekst. Den skal gi en tydelig ramme for tilbud og tjenester som berører barn og unges oppvekstvilkår. 

Planen skal

  • bidra til utvikling av gode tjenester på alle arenaer der barn og unge ferdes 
  • vise felles retning for enheter og tjenester i oppvekstsektoren  
  • sikre at mål og strategier i Kommuneplanen, andre politiske vedtak og nasjonale føringer blir fulgt opp.  
  • danne grunnlag for politiske og administrative beslutninger

Merknader 

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til vår epost innen 4. mai 2023. Dersom det er spørsmål i tilknytning til planen, kan en sende dette til veiledningstorget, eller ta kontakt med Bente Gravdal på e-post

Relaterte dokumenter