Arbeidet har foregått med bred involvering av ledere, rådgivere, fagledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

Kommunene står i årene fremover overfor betydelige utfordringer med å møte brukernes behov for bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester med tilstrekkelig og kompetent personell.

Kommunene har et utfordringsbilde med flere ansatte uten formell utdanning, mange deltidsansatte, høy turnover og høyt sykefravær. Det har lenge vært kjent at antallet eldre vil øke sterkt og føre til sterk økning i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester.

Vi er bevisste på at vi må satse mer på forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt at utfordringene i verden, der det blant annet er økt antall flyktninger, påvirker og utfordrer oss. Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i helsetjenestene, og brukernes rolle og grad av involvering og forståelse er under kontinuerlig utvikling.

For å møte disse sammensatte utfordringene, er det viktig at vi er godt forberedt og har de nødvendige ferdighetene og kompetansene for å møte utfordringene. Det gjelder blant annet for forebygging og folkehelsearbeid, rehabilitering og behandling. Vi trenger også økt kompetanse på ulike kulturer og bakgrunner, og hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom.

For å kunne beholde og utvikle gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, må nødvendige tiltak innføres omfattende nok og i tide. Helsepersonellet er den viktigste ressursen og deres innsats og tilstedeværelse er avgjørende for god pasientbehandling. Personalet må få utvikle seg og bli tilført kompetanse. 

God ledelse er viktig for ivaretakelse av oppgaver i tjenestene, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, kompetanse- og utviklingsmuligheter. Vi vet at lederspennet i helse- og omsorgsavdelingen er stort, noe som betyr at flere ledere har ansvar for et stort antall ansatte. Det betyr videre at ledernes oppgavevolum øker, særlig knyttet til administrative og formelle krav, noe som ofte gir mindre tid til strategisk ledelse, kompetanseutvikling og personaloppfølging. Lederstøtte er derfor en viktig prioritering fremover.

Vi er bevisste på at helsepersonell er et knapphetsgode. Vi vil bli færre ansatte per pasient. Samtidig skal vi også i fremtiden ha god pasientsikkerhet og trygge, kompetente ansatte. For å oppnå det, må vi fokusere på å utvikle og forbedre våre ansattes ferdigheter og kunnskap.  

Kompetanseutvikling skal først og fremst bidra til kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesteytingen. Kompetanseutvikling gir imidlertid bieffekter i form av muligheter for bedre organisering og samarbeid i tjenestene, innovasjon, bedre arbeidsmiljø, faglig utvikling, motivasjon og trivsel på arbeidsplassen. Slik sett er kompetanseutvikling et virkemiddel i arbeidet for å rekruttere og beholde ansatte.

Høringsfrist - spørsmål

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 12. juli 2023

Dersom det er spørsmål i tilknytning til planen, kan man sende dette til veiledningstorget@eigersund.kommune.no, eller ta kontakt med Wenche Høghaug 

Aktuelle filer/lenker: