I tråd med nasjonale anbefalinger og føringer, vektlegger Eigersund kommune sykdomsforebygging og satsing på «friskliv» for at innbyggerne skal kunne leve aktive og helsefremmende liv med god livskvalitet. I forbindelse med utarbeidelse av Kommuneplanen, ble følgende prinsipp for folkehelsehensyn vektlagt:

  • Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner om å tilrettelegge for møteplasser for fellesskap, kultur og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
  • Sikre at det er turstier og friluftsområder i kort avstand fra der folk bor.
  • Hindre omdisponering av viktig grønnstruktur, friluftsområder, friområder og LNF-F
  • som er avsatt i reguleringsplan og kommuneplan.
  • Fokus på å fremme befolkningens helse ved å legge til rette for mestring og muligheter gjennom hele livet.
  • Tverrfaglig innsats for å fremme psykisk helse og sosial inkludering.

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i direkte berøring med alle disse punktene, i tillegg til satsningsområder som stedskvalitet og møtesteder, som står svært sentralt i Kommune-planens samfunnsdel. Denne planen er derfor relevant for flere viktige felt som det jobbes målrettet med i Eigersund kommune, og forventes brukt som et aktivt verktøy i dette arbeidet.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet handler blant annet om velvære, psykisk og fysisk helse, sosiale fellesskap, avkobling og rekreasjon, utfoldelse, forebygging, inkludering, opplevelser og mestring. Sagt med få ord: Det handler om livskvalitet.

Planen skal revideres hvert 4. år og handlingsprogramdelen skal rulleres årlig. Tiltaksdelen gjelder den første fireårsperioden. Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid innen dette fagfeltet, men er ikke juridisk bindende. Tiltak må innarbeides i budsjett og økonomiplan på vanlig måte i forbindelse med de årlige budsjettprosessene. Det blir viktig å arbeide videre med tiltaksdelen slik at enkeltprosjektene kommer til uttrykk i de årlige prioriteringene i forhold til budsjettet.

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer i forbindelse med oppstart av planarbeidet og planprogram sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund eller dokumentsenter@eigersund.kommune.no senest innen 17. oktober 2021 da planen skal behandles i kommunestyret i november.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller ønsker informasjon kan en enten kontakte konsulent Daniel Helleren i Kulturavdelingen eller plansjef Dag Kjetil Tonheim på plankontoret på 51468000.

Relaterte dokumenter

Skjema for innspill