Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: er uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Boligsosial plan omhandler i første rekke utfordringer, mål og tiltak direkte rettet mot husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet, på det strategiske nivå. Boligbygging og kommunal boligplanlegging legger viktige rammer for det boligsosiale arbeidet. Generell boligplanlegging er likevel ikke et tema i denne planen. Planen vår går ikke i detaljer i planlegging for konkrete prosjekter, for eksempel areal, nye boligfelt, boliger (inkludert de kommunale); Dette vil bli inkludert gjennom andre planer og egne politiske saker samt i det ordinære økonomiplan- og budsjettarbeid. Allikevel skal boligsosial plan bidra til at slikt arbeid i kommunen vår skal få mest mulig tverrfaglig fokus. Planen konkretiserer de lokale mål som skal oppnås i perioden, basert på nasjonale og kommunale føringer.

Boligsosial plan 2022-2027 er en temaplan for bolig. Den er ikke utarbeidet etter Plan og bygningsloven (PBL) sine juridiske kriterier, og er derfor ikke juridisk bindende slik som andre kommunedel temaplaner etter PBL. Planen tar for seg lokale innsatsområder og tiltak systematisert innenfor de fire nasjonale mål for boligsosialt arbeid i form av «Vi vil» og «Vi skal»:

  • Flere skal kunne eie egen bolig
  • Leie skal være et trygt alternativ
  • Sosial bærekraft i boligpolitikken
  • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling er sentralt i boligsosialt arbeid. For å sikre dette har kommunen blant annet en arbeidsgruppe sammensatt av ansatte fra aktuelle tjenesteområder, som arbeider på systemnivå med det boligsosiale arbeidet. Representanter fra tjenesteområdene teknisk, samfunnsutvikling, finans og analyse, helse og omsorg/NAV og en brukerrepresentant deltar i gruppen. Arbeidsgruppen har hatt ansvaret for utarbeidelse av planen.

Relaterte dokumenter

Boligsososial plan 2022-2027.pdf

Relaterte lenker

Se også den nasjonale strategien Alle trenger et trygt hjem.