Utvalg for samfunnsutvikling (USU) vedtok i møte den 24.02.2022, sak 010/22, å legge forslag til kommunedelplan for fritidsbebyggelse i Eigersund kommune ut til offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Medvirkning og planprosessen har blitt sterkt påvirket av situasjonen med korona. Dette har gjort at en god del av planprosessen har skjedd digitalt kombinert med befaringer m.m., og en vurderer at dette har fungert godt gitt at vi har fått inn om lag 90 innspill som omfatter bl.a. nye eller utvidelse av eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse.

Hensikten med planarbeidet

Planen skal bl.a. bidra til og bygger opp under samfunnsdelens målbilde «Sammen om det gode liv» om å «Legge til rette for økt turisme og fritidsbebyggelse.» Dette er først og fremst en tematisk revidering av arealdelen til kommuneplanen med fokus på byggeområder for fritidsbebyggelse.

Kommuneplanen legger til rette for å nå et mål om til sammen 2000 fritidsboliger i kommunen, og dette vil en kunne nå ved å videreføre eksisterende områder i gjeldende kommuneplan kombinert med de nye som er foreslått i kommunedelplanen. Ved å legge til rette for etablering av inntil 2000 fritidsboliger i kommunen, vil dette gjøre Eigersund til en av de desidert største hyttekommunene i Rogaland og over dobbelt så store som Flekkefjord og vesentlig større enn tradisjonelle hyttekommuner som Risør, Grimstad, Arendal, Suldal, samtlige Ryfylkekommuner og mange flere.

Samtidig er det slik at enkelte område er i ferd med å nå et metningspunkt for hva det kan tåle av hyttebygging. En bør generelt være forsiktig med å privatisere områder i kommunen for noen få, på bekostning av kommunens 15 000 innbyggere. Det er derfor viktig å gjøre gode

avveininger mellom ulike interesser som sikrer tilgang for både kommunens innbyggere og besøkende. Dersom slike hensyn ikke ivaretas vil det kunne komme i konflikt med «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen». En vurderer at planforslaget har funnet en fornuftig avveining mellom ulike interesser.

Etter en systematisk gjennomgang kombinert med befaring har kommunedirektøren anbefalt å legge inn 30 nye byggeområder for fritidsbebyggelse. Av disse ligger 20 områder som utvidelse, inntil eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse eller innforbi kjerneområder for fritidsbebyggelse. På denne måten får en konsentrert fritidsbebyggelsen og vil også  til dels kunne dra nytte av eksisterende infrastruktur.  Utvalg for Samfunnsutvikling har i forbindelse med den politiske behandlingen den 24 februar i år lagt inn ytterligere 9 byggeområder for fritidsbebyggelse samt utvidelse av flere. Til sammen er det i høringsutkastet til kommunedelplanen lagt inn forslag om 39 nye byggeområder for fritidsbebyggelse.

Høringsforslaget består av

Følgende hoveddokumenter som kan lastes ned lenger nede i saken.

  • Saksutredning i USU sak 010/22
  • Tekstdel til arealdel med ROS og Konsekvensvurdering (KU)
  • Bestemmelser
  • Plankart – Kystdel med Egersund og Hellvik
  • Plankart – Indre del med Helleland
  • Temakart med nye og eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse

Høringsperiode

Fredag 18.03.2019 – Fredag 29.04.2022.

Plandokumentene

Disse plandokumentene er også lagt ut i papirformat på følgende plasser: Veiledningstorget 2 etg. i Lerviksgården og på Landbrukssenteret på Helleland. Planen i sin helhet med alle rapporter, uttaler, KU/ROS, temakart, innspill m.m er lagt ut her på internett.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim i 2 etg. i Lerviksgården, på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Merknader

Merknader til planen kan sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 29. april 2022. Merk med «Høringsuttale kommunedelplan for fritidsbebyggelse». Merk med «Høringsuttale kommunedelplan for fritidsbebyggelse».

Planens dokumenter

Temakart

Lurer du på hvordan ditt innspill til planarbeidet er ivaretatt?

Kopi av innsendte innspill til planen

Andre dokumenter som ligger til grunn for planarbeidet

Skjema for høringsuttaler