Kommuneplanutvalget har i møte den 09.03.2021 i sak 007/21 fastsatt planprogram  for kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2020-2032 med hjemmel i PBL §§ 11-13.

Kommunedelplan for fritidsbebyggelse er et redskap for både å vise muligheter for ny fritidsbebyggelse og å vise hvilke områder som skal holdes fri for ny bebyggelse til benyttelse for kommunens innbyggere og besøkende. Dette er først og fremst en tematisk revidering av arealdelen til kommuneplanen. Mål og strategier i samfunnsdelen, og vil være styrende for arealplanleggingen. Samtidig skal en følge opp nasjonale og regionale føringene.

Planarbeidet skal være godt forankret politisk og administrativt og skal sikre en bred medvirkning og mulighet for involvering. Medvirkning i 2020 vil skje på en annen måte enn tidligere. Korona-epidemien utfordrer tradisjonelle medvirkningsmetoder, begrensninger vil gjøre det vanskeligere å utføre folkemøter, workshops med innbygger og lignende. I samarbeid med kommuneoverlegen og kommunikasjon har en lagt opp til en planprosess som skal ivareta smittevernhensyn i tråd med gjeldende føringer fra FHI og som kommuneoverlegen kan anbefale. En har også hentet erfaring fra andre kommuner som har gjennomført medvirkningsopplegg i forbindelse med pandemien.

Bakgrunnen for at Eigersund kommune ser behov for utarbeiding av en tematisk revidering av kommuneplanenes arealdel for fritidsbebyggelse er kommunens mål om fortsatt befolkningsvekst. Tanken er at ved å tilrettelegge for flere fritidsboliger, vil en kunne sikre og styrke det lokale næringslivet og gjennom dette bidra til befolkningsvekst. Dette sammen med andre satsingsområder, vil samlet kunne gjøre at en oppnår den ønskede veksten. Med et mål om at kommuneplanen skal vise et potensiale for omlag 2000 fritidsboliger i kommunen, vil dette gjøre Eigersund til en av de desidert største hyttekommunene i Rogaland og over dobbelt så store som Flekkefjord og vesentlig større en tradisjonelle hyttekommuner som Risør, Grimstad, Arendal, Suldal, samtlige Ryfylkekommuner og mange flere.

Planprogrammet beskriver og peker på utfordringer som må drøftes/utredes i planarbeidet. Nye byggeområder i planen er underlagt krav om konsekvensutredning og planprogrammet sier hvilke temaer konsekvensutredningen av de enkelte fremtidige utbyggingsområdene skal vurderes mot.

Kontakt

Dersom en har spørsmål  kan en kontakte plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Dokumenter