Forslag til «kommunal planstrategi» ble vedtatt av Kommunestyret I Eigersund kommune den 28.09.2020 I sak 082/20. I planstrategien sammenstilles de vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil legge særlig vekt på i kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig vedtatt kommuneplan. Framstillingen er gjort kortfattet – for å gi en enkelt og rask oversikt over vurderinger og planer. Som grunnlag for vurderingene og prioriteringene i forslag til planstrategi har en lagt til grunn mål og strategier i nylig vedtatt kommuneplan som baserer seg på en omfattende dokumentasjon på hvilke utfordringer kommunen står ovenfor i årene som kommer. Kommunen har etter PBL § 10-1 plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og denne må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Detgir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Det må påpekes at Eigersund kommune sammen med resten av verden er inne i en svært krevende og uoversiktilig situasjon med pandemi og store konjukturendringer som det per nå er umulig å vite hvor lenge dette vil vare og hvilke konsekvenser det samlet vil ha. Planstrategien skal bidra til at vi gjennom kommunens planlegging når målene i kommuneplanen, og det er viktig å huske på at disse  målene er overordnede og langsiktige. De kan gi verdifull veiledning og retning, både under og etter krisen.

Planstrategien er ikke formelt bindende. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Avklaring av planbehovet utover det som ligger i planstrategien

vil skje gjennom den ordinære budsjettprosessen. Vurdering og tildeling av administrative og økonomiske ressurser til gjennomføring av de aktuelle planoppgavene i planperioden tas i forbindelse med økonomiplan og budsjett. De fleste planene vil i all hovedsak kreve administrative ressurser da det er fagplaner der de som er berørt eller er skal ”eie” planen er direkte involvert i from av plangruppe og lignende. Større planer som kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering, trafikksikkerhetsplan vil kreve avsetting av ressurser i budsjett og økonomiplan.

Dersom det viser seg at det er andre planer som vil kreve ressurser, må dette spilles inn av den enkelte fagavdeling med ansvar for planen i forbindelse med ordinær utarbeiding/behandling av budsjett og økonomiplan. Der det er mulig vil en søke å slå planer sammen for å forenkle plansystemet og å se planer i sammenheng med hverandre.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller ønsker informasjon kan en kontakte plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter