Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Regulering for Kjerjaneset

Reguleringsendring for Kjerjaneset

Reguleringsplan for Kjerjaneset med plankart og bestemmelser er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten er å legge det til rette for vaske- og servicehaller, bevertning, ladestasjoner for elbil og lager knyttet til bensinstasjonen.

Lasteinveien

Detaljregulering for boliger ved Lasteinveien, Leidland

Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 43 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger. Det er lagt vekt på å skape et moderne og attraktivt boligområde, i forlengelsen av eksisterende boligområde i Leidlandshagen.

Sokndalsveien

Reguleringsplan for boliger og allmennyttig formål Sokndalsveien 51

Hensikten med planarbeidet å gjøre dagens bebyggelse om til boliger som er tilpasset for eldre brukere. Bebyggelsen vil endres i form av balkonger med innglassing for privat uteoppholdsareal, samt at det skal bygges på en ekstra etasje i byggets nordligste og midtre del.

Jærveien

Høring for detaljregulering av boliger på Jærveien, Eie

Planens hensikt er å omregulere fra fritidsbolig til boligbebyggelse med tilhørende funksjoner og legge til rette for adkomst og parkering. Naboeiendommene er tatt med i planen for å sikre en helhetlig arealforvaltning i området.

Myllarsveien

Høring etter reguleringsendring for Myllarsveien

I forbindelse med tidligere kunngjøring av planen, ble denne påklaget og Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak av 17.2.2014, med henvisning til at omgjøring av lekeareal til boligformål stred mot RPR for barn og unge. Tiltakshaver har i etterkant forsøkt å finne en løsning som kan aksepteres og en har levert inn et nytt forslag til reguleringsplan, der lekeplass beholdes som i gjeldende reguleringsplan.

Sandbakkan

Detaljregulering for Sandbakkane og Vannbassengan

Hensikten med planforslaget er å oppdatere eldre reguleringsplan fra 1966 til dagens gjeldende lovverk og planstandard, samt sørge for at planen stemmer overens med eksisterende situasjon og terreng.