Et viktig tema i rulleringen av arealdelen er å sette fokus på landbruksnæringen, og hvordan kommuneplanen kan ivareta og skape grunnlag for vekst innen denne næringen på en best mulig måte. Det er bestemt at Eigersund kommune skal revidere eksisterende landbruksplan, som blir å betrakte som en temaplan. Arbeidet vil være ferdig i løpet av 2011. Planen vil gjelde i perioden 2011-2015. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide med landbruksplanen. Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:

Jordbrukssjef Steinar Nordvoll Skogbrukssjef Hans-Petter Tønnessen Miljøvernkonsulent Jone Omdal Kommuneplanlegger Dag Kjetil Tonheim Bygdeutvikling i Dalane: Kenneth Bakkehaug Representant for Eigersund bondelag Representant for Helleland bondelag Representant for Eigersund bonde- og småbrukarlag Representant for Eigersund skogeigarlag

Landbruksplanen kan være et viktig verktøy for hvordan landbruket i kommunen skal utvikles videre, hvordan arealressursene bør forvaltes og hvordan arbeidsplasser kan skapes. Planen kan medvirke til mer aktivitet og nye tiltak innen landbruksnæringen. Den vil også være et forvaltningsverktøy for kommunen som landbruksmyndighet, og et sektorbidrag til kommuneplanen. En landbruksplan synliggjør landbrukets interesser, verdier, betydning og samfunnsansvar, og kan sette landbruket på dagsorden.

For at vi skal kunne utarbeide en ny god landbruksplan ønsker vi at grunneiere kommer med innspill om framtidige planer for sin eiendom og lokalmiljø. Ideer om bruk av arealressursene vil stå sentralt.

Viktige tema i planen vil være statistikk, nasjonale og regionale føringer, hva slags landbruk ønsker vi i Eigersund, jordvern, kjerneområder for jordbruk og skogbruk, spredt boligbygging, tilleggsnæringer, ulike tiltak innen tradisjonelt jord- og skogbruk, risiko og sårbarhet, utfordringer og tiltak og saksbehandlingsrutiner i ulike saker. Dette være seg konsesjonssaker og prisvurdering, fradeling av tun/bruksrasjonalisering, bruk av tomme landbruksbygg/spredt næringsetablering, søknad om nydyrking, søknader om inngrep i kulturlandskapet, søknad om bygging av landbruksveier, søknader om bo- og driveplikt, omdisponering av jord til andre formål som juletre/ridebaner osv.

Ønske om kartfesting av områder for spredt boligbygging, hyttebygging, næring og tilleggsnæringer vil samordnes med kommuneplanarbeidet.

Alle ideer og forslag vil kunne styrke landbruksplanen og dermed landbruksinteressene i Eigersund. En oppfordrer alle grunneiere til å engasjere seg i prosessen med å skape en god plan til beste for landbruksnæringen.

Innspill kan sendes til landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal, pb. 580, 4379 Egersund innen 01.08.2010.

Relatert lenke