Denne delen av planen må derfor kunngjøres på nytt og der den delen som i tidligere kunngjorte plan var vist som privat gangveg er endret til privat veg dvs. kjøreveg i tråd med kommunestyrets vedtak. Kart er lagt ved over det arealet som kunngjøres på nytt. Dette gjelder kun område vist som spesialområde-privat veg på kartet.

Det kunngjøres derfor at Eigersund kommunestyre i medhold av plan og bygningslovens § 27-2 nr 1, i møte den 09.06.08, sak 0033/08, vedtok reguleringsplan/endring for Skadbergstronda med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Kommunestyrets vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 27-3 og 15, jf forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp og sendes til Eigersund kommune, miljøutvalget, pb. 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sentraladministrasjonen, seksjon plan, Strandgt. 2, 4370 Egersund, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 32 eller krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 42 må være framsatt senest 3 år etter kunngjøringen.

Plankontoret

Skadbergstronda, Kart - spesialområde - privat kjøreveg (285.02 kB)
Skadbergstronda, Kart - tegnforklaring - privat kjøreveg (457.37 kB)