M-084/10 Vedtak:

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 – Havsø med inntil 4 boenheter på gnr 46 bnr 768 med følgende premisser:

  1. Planområdet skal omfatte kryssområdet i front, med hensikt å få en utforming som ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet.
  2. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse skal innrette seg etter terrengets høydelinjer.
  3. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
  4. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen eiendom.
  5. Avkjørsel samordnes med eksisterende avkjørsel til Høgevollsveien 32B mfl.
  6. Forholdende som står nevnt under ”Begreper og kvalitetskrav i forhold til fortetting og planbeskrivelse” i saksutredningen må ivaretas i reguleringsplanen”.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4. Vedtaket er enstemmig.  Det er ikke klageadgang på denne type saker.

Relaterte dokumenter