Kommunestyrets vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 27-3 og 15, jf forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp og sendes til Eigersund kommune, miljøutvalget, pb. 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sentraladministrasjonen, seksjon plan, Strandgt. 2, 4370 Egersund, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås. Statlige og regionale får dokumentene tilsendt.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 32 eller krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 42 må være framsatt senest 3 år etter kunngjøringen.

Åsane - Saksutredning - Reguleringsplan - menighetslokale og barnehage i Åsane, gnr. 47 bnr. 14 og 45 - 2. gangsbehandling (411.96 kB)
Åsane - Reguleringsplankart (569.23 kB)
Åsane - Reguleringsbestemmelser - menighetssenter, forsamlingslokale og barnehage i Åsane (21.18 kB)