Kommunen skal gjennom tjenesten sikre at plan- og bygningslovens bestemmelser om kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner oppfylles. Plankontoret skal være en aktiv samarbeidspart og det er ønskelig å bli tatt med på råd så tidlig som mulig i planprosessen.

Plankontorets oppgaver

  • Utarbeidelse og saksbehandling av kommuneplanens arealdel.
  • Utarbeidelse og saksbehandling av kommunalt initierte områderegulering og detaljregulering.
  • Rådgiving og saksbehandling av privat detaljregulering.
  • Utarbeidelse og evt. saksbehandling av andre typer planer.
  • Klagebehandling av eventuelle klager (gjelder ikke kommuneplanen).
  • Prosessstyring av planprosesser. Utredninger og analyser av forskjellig slag (befolkningsprognoser, arealvurderinger, lokaliseringsvalg o.l.)
  • For alle typer plansaker omfatter tjenesten generell informasjon om plansystemet, utlevering av kartgrunnlag og gjeldende planer, oversikt over naboer og relevante sentrale myndigheter.
  • Veiledning og rådgiving innen planspørsmål