Støyvarselkart

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at årsdøgntrafikk, som er en av de viktigste parameteren i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår.

Strategiske støykart for Egersund sentrum

Statens vegvesen har kartlagt alle riks- og fylkesveger der det kjører flere enn 8 200 kjøretøy i døgnet. Kartleggingen er gjennomført i henhold til Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, kapittel fem om støy.  Strategiske støykart omfatter alle strekninger utenfor kartleggingspliktige byområder (Kartleggingspliktige byområder er, Oslo Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fredrikstad, Bergen, Stavanger og Trondheim). Ta kontakt med disse kommunene for kart og resultater fra bykartleggingen.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker

Statens veivesen - Støykart fro Rogaland