Vi vil understreke viktigheten av å ta kontakt med Eigersund kommune før oppstart av planarbeidet varsles/kunngjøres. Dette for å avklare hvem som skal varsles og hva som er rammene for planarbeidet, herunder om det er krav om utarbeidelse av planprogram.

Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt over planprosessen med ansvarsfordelig og lenker til veiledninger, maler, etc

Vi vil understreke viktigheten av å ta kontakt med Eigersund kommune før oppstart av planarbeidet varsles/kunngjøres. Dette for å avklare hvem som skal varsles og hva som er rammene for planarbeidet, herunder om det er krav om utarbeidelse av planprogram.

FS = Forslagsstiller
EK = Eigersund kommune
PTU = Planteknisk utvalg
KST = Kommunestyret

Prosess Ansvar Veiledninger

1. Oppstart av planarbeid/planinitiativ (pbl. § 12-8)

”Planinitiativ”: Initiativ til reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12.8 – er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte). Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Innhenting av rammer for planarbeidet/ planforutsetninger og informasjon
 
FS

Nasjonalt / regionalt regelverk

En kartportal er tilgjengelig på kommunens hjemmeside under Plankontoret

Digitale kartdata kan bestilles på Oppmålingsseksjonen via kart.oppmaaling@eigersund.kommune.no eller tlf. 51468000.

Utbredelse av planområdet må beskrives.

Nabolister kan framskaffes når planområdet er avgrenset. For nabolister kontakt Oppmålingsseksjonen via kart.oppmaaling@eigersund.kommune.no eller tlf. 51468000. Utbredelse av planområdet må beskrives.

Evt. spørsmål kan også rettes til Eigersund kommune v/ Oppmålingseksjonen eller Plankontoret på tlf. 51 46 80 00.

Bestilling av oppstartsmøte
Skal gjennomføres før arbeidet kunngjøres.
FS Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen. 
Gjennomgang av henvendelse på oppstartsmøte EK Saken fordeles til saksbehandler. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet – bl.a. forhold til behov for planprogram, KU, infrastruktur, utbyggingsavtale mv.  
Oppstartsmøtet avholdes EK Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat.
2. Varsel om oppstart og kunngjøring (pbl. § 12-8)  
Kunngjøring / varsling FS

Kunngjøringsannonse sendes avis og kommunen for publisering på kommunens nettside. Berørte faginnstanser og berørte grunneiere/ naboer varsles som avklart i oppstartsmøte.

Dersom det er krav om planprogram skal dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart! Rådmannen fastsetter delegert planprogram for område- og detaljreguleringsplaner.

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser FS Sammendrag og kommentarer skal innarbeides i planbeskrivelsen, se pkt.3
3. Utarbeiding av planforslag (pbl. kap. 4, 5 og 12)

”Planforslag”: Komplett utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal behandles etter pbl § 12-10, utarbeidet etter krav gitt i oppstartsmøtet. Skal være i henhold til MDs veileder, kart- og planforskriften med mer. Består av forslag til plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Fra komplett privat detaljreguleringsforslag er mottatt i kommunen starter tidsfristen på tolv uker å løpe. 
Utredninger, registreringer m.m. FS

Nødvendige utredninger og registreringer bør utarbeides så tidlig som mulig. Eksempel grunnvann, ROS-analyser, helsemessige faktorer, arkeologi, teknisk og sosial infrastruktur, støy, etc. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gir bl.a. føringer for hva som skal utredes. 
Mal for Planbeskrivelse (DOC) (PDF)

Sjekkliste for Planbeskrivelse

 Utforming av planforslag FS Forslaget forutsettes utarbeidet iht. Miljøverndepartementets veiledere og spesifikasjoner og kommunens maler:

Reguleringsplan - veileder
Kart- og planforskrifter - veileder
Nasjonal produktspesifikasjon
Mal-forslag til planprogram (DOC) (PDF) (word)
Mal planbestemmelser.doc (DOC) (PDF)
4. Innsending av planforslag
Før endelig innsending av planforslag skal det gjennomføres et møte med plankontoret for å gå gjennom planmaterialet. FS

Dette er en gjennomgang av planmaterialet for å få en felles forståelse, luke ut misforståelser, feil m.m. for å effektivisere den videre planbehandlingen.

Møtetidspunkt og sted avtales med plankontoret.

Innsending av planforslag

 

FS

Forsendelsen skal inneholde:

  • planbeskrivelse med vedlegg
  • Gjennomgang og vurdering av innkomne uttaler
  • plankart ( i pdf tilrettelagt for A4 og SOSI i henhold til gjeldende produktspesifikasjon)
  • planbestemmelser
  • pålagte rapporter, utredninger, illustrasjoner mm

E-post sendes til Eigersund kommune: post@eigersund.kommune.no

Digital arealplan (SOSI) sendes inn som et ordinært vedlegg til planforslaget. Forslagsstiller har ansvar for ev. oppdatering av endelig plan før kunngjøring.

Ev. papirkopi av store tegninger (større enn A3) sendes til:
Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund

Gjennomgang av planforslag EK Intern gjennomgang.
Bekreftelse til forslaggstiller om at planforslaget er komplett. EK Bekreftelse på mottatt planforslag med eventuelle mangler via epost eller telefon.
Komplettering FS Ved behov.
5. Behandling av reguleringsplanforslag (pbl. §§ 12-10 og 12-11)
Tidsfrister EK Lovbestemt saksbehandlingstid for detaljreguleringer er tolv uker fra komplett planforslag er mottatt.
Saksframlegg til politisk behandling i planteknisk utvalg (PTU) EK Rådmannen v/ saksbehandler vurderer planforslaget og lager saksframstilling.
Vedtak om offentlig ettersyn / høring PTU /EK Planen behandles i PTU.
Evt. forslag til utbyggingsavtale kan behandles samtidig.

PTU kan på selvstendig grunnlag vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget. Etter at planen er lagt ut til offentlig ettersyn/ høring er det kommunens plan.
Kunngjøring om offentlig ettersyn / høring EK Brev til grunneiere/berørte parter og høringsinstanser, annonse i aviser og kunngjøring på kommunens internettside. Utlegging ved plankontoret og på biblioteket.
Merknadsbehandling EK / FS Kopi av merknader oversendes forslagsstiller. Ev. kommentarer sendes kommunen. 
Ev. ytterligere dokumentasjon FS Ved behov.
Ev. endringer EK / FS

Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

Dialog mellom forslagsstiller og kommunen.

6. Vedtak av reguleringsplan (pbl. § 12-12)
Saksfremlegg til politisk behandling i PTU/KST 

 
EK

Kommunen kan igjen på selvstendig grunnlag vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget.
 

Rådmannen vurderer innkomne merknader og innstiller for PTU og kommunestyre.

Planteknisk utvalgs behandling PTU PTU behandler planen og evt. utbyggingsavtale. Endringer kan sluttbehandles i PTU.
Kommunestyrets behandling

 
KST Vedtak av plan og evt. utbyggingsavtale (alternativt retur til PTU/rådmannen for bearbeiding).
Kunngjøring av vedtatt plan EK Brev til grunneiere/berørte og til høringsinstanser, annonse i avis og kunngjøring på kommunene internettsider.
Ev. innsigelse   Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelser skal fylkesmannen mekle. Dersom innsigelsen står ved lag etter at kommunestyret har behandlet planen så er ikke kommunestyrets planvedtak endelig. Saken må da sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. pbl. § 12-13.
Innbetaling av gebyr FS Kommunen sender gebyr til avtalt mottaker. Gebyret må betales før saken kan behandles. Se gebyrregulativ på kommunens hjemmeside.
7. Klagebehandling (pbl. § 12-12)
Klageadgang   Medvirkning og klagerett

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker